Ο νόμιμος και ο μόνιμος πληθυσμός των Δήμων της Ανατολικής Αττικής

Δεύτερος σε αριθμό μόνιμων κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ο Δήμος Παλλήνης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιοποίησε, χθες.

Ειδικότερα: ο μόνιμος πληθυσμός είναι 54.415 άτομα και ο «Νόμιμος Πληθυσμός: 33.475 –δηλαδή, οι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Παλλήνης- .

Πρώτος Δήμος στην Ανατολική Αττική σε αριθμό μόνιμων κατοίκων, ο Δήμος Αχαρνών με 106.943 άτομα

Ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα της Απογραφής στο σύνολο των Δήμων της Ανατολικής Αττικής:

Με αφορμή τα επίσημα αποτελέσματα της Απογραφής του Μαίου 2011, διαφοροποιούνται και οι κλίμακες του αριθμού οριζόμενων στον κάθε Δήμο Αντιδημάρχων.

Στο Δήμο Παλλήνης επί παραδείγματι, οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι από πέντε γίνονται 6 με τους 4 να έχουν μηνιαία αντιμισθία και τους δύο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ….. «δωρεάν». Οι επιλογές των Αντιδημάρχων γίνονται από το Δήμαρχο. -Στο Δήμο Παλλήνης θα αναγγελθούν μετά τις δημαιρεσίες της Κυριακής 6 Ιανουαρίου στις οποίες θα εκλεγεί το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου-

Αναλυτικότερα:

Από 1.1.2013, μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που θα λαμβάνουν αντιμισθία.

  • Από 5.000 ως και 20.000 πληθυσμό ορίζονται 4 Αντιδήμαρχοι από τους οποίους μόνο οι 2 δικαιούνται αντιμισθίας
  • Από 20.001 ως και 50.000 πληθυσμό ορίζονται 5 Αντιδήμαρχοι από τους οποίους οι 3 δικαιούνται αντιμισθίας
  • Από 50.001 ως και 100.000 πληθυσμό ορίζονται 6 Αντιδήμαρχοι από τους οποίους οι 4 δικαιούνται αντιμισθίας
  • Οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010. (παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012