22 άτομα οχτάμηνης σύμβασης προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ για τις υπηρεσίες Ύδρευσης & Καθαριότητας

Υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα πρόσληψης 22 ατόμων για τις υπηρεσίες Καθαριότητες και Ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης θα επικυρωθούν από το ΑΣΕΠ, εντάσσονται στο εργασιακό δυναμικό του Δήμου οι εξής:

(οι προσλαμβανόμενοι επελέγησαν μέσω μοριοδότησης πιστοποιημένης από το ΑΣΕΠ)

Στην Υπηρεσία Ύδρευσης

  • Φιλίππου Α. Πέτρος, Σαμπανίδης Α. Αναστάσιος, Λαμπροθανάσης Κ. Αναστάσιος & Κυρίτση Π. Μαρία

Στην Υπηρεσία Καθαριότητας

  • Τσατσανοπούλου Π Χριστίνα, Χιώτης Δημ. Ευάγγελος, Τζανόπουλος Αλεξ. Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου Βασ. Δημήτριος, Κοκκίνης Χρ. Χαρίλαος, Γραμόζη Γερ. Ελένη,
  • Παπανδρέου Ι. Ευθυμία, Καρόλου Παν. Γεωργία, Τζεμπελίκου Αθαν. Μελετία, Καπανιάρης Παντ. Νικόλαος, Περιστέρης Δημ. Κωνσταντίνος, Κύρογλου Αλ. Αικατερίνη
  • Καραπάνου Αθαν. Μαρία, Λευκαδίτη Άγ. Βαρβάρα, Καρατάσιος Γεώργ. Αθανάσιος
  • Χαντζόπουλος Κωνστ. Γεώργιος *, Ιωαννίδη Σπ. Γεωργία *, Ράλλη Ευαγ. Ανθοφύλλη *

___________________________

*Οι τρεις τελευταίοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας αντικατέστησαν ισάριθμους που παραιτήθηκαν του δικαιώματος πρόσληψης.