Αναρτάται την Παρασκευή, 1 Μαρτίου ο δασικός χάρτης του Δήμου Κρωπίας

Αναρτάται την Παρασκευή, 1η Μαρτίου ο δασικός χάρτης του Δήμου Κρωπίας όπως, είχε έγκαιρα αναγγελθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο χάρτη οριοθετούνται και καταγράφονται οι περιοχές που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οι χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις.

Κατά του περιεχομένου τού Δασικού Χάρτη που θα αναρτηθεί, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών.

Η εν λόγω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας. Αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορούν να κατατεθούν και στην αρμόδια Δ/νση Δασών.

Με τις αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.