Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υποχρεωτικές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών

Το Προεδρικό Διάταγμα για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών δημοσιεύθηκε, αποτελεί νόμο του κράτους και εφεξής, οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεράριθμοι θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που θα συντάσσονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης.

Οι οριστικοί πίνακες θα κυρώνονται το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους.

Στις κενές θέσεις για τις οποίες ουδείς εκπαιδευτικός επιθυμεί να μετατεθεί, θα μετατίθενται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης.

Ποιοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει 12 έτη προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δε συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε Μονάδα της ίδιας ή διαφορετικής Εκπαιδευτικής Βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και της δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από την εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι στην οικεία περιοχή μετάθεσης.
  2. Οι ίδιοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης, που συντάσσονται ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
  3. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες, που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δυο Βαθμίδες Εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των δύο Βαθμίδων.