Νέα υπηρεσιακά Συμβούλια στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ από τον Μάρτιο 2021

Εγκύκλιο για την παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αλλά και την ανάδειξη των νέων εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 178 του ν.4764/2020 προβλέπεται ότι η θητεία των αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων, των οποίων η θητεία έληγε στις 31.12.2020, παρατείνεται µέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28.02.2021.

Επίσης, σε περίπτωση άρσης των μέτρων που ισχύουν, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπηρεσιακών συμβουλίων θα διενεργηθούν αμελλητί από το φορέα.

Υπενθυμίζει όμως ότι «η ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αµέσως µετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των µέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας».

Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα υπηρεσιακά συµβούλια τα νέα µέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία των µελών.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών