Πλειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Παλλήνης/Όλη η διακήρυξη

Σήμερα στις 2 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 η Σχολική Επιτροπή Β΄ Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέρακα, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 σε καθένα από τους Συμβούλους και αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο στη συνεδρίαση, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών δέκα πέντε (15) παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Λιακόπουλος Άγγελος, Τσιτζικάκη Ασπασία, Γιώργος Μερτζάνος, Μπαξεβάνης Δημήτριος, Μπουντουβάς Αναστάσιος, Τζανακάκης Αντώνιος, Διοκμετζίδης Κωνσταντίνος, Kαχλιδάκης Εμμανουήλ, Σίμος Νικόλαος, Ζάχος Λάμπρος, Κακαμπούκη Βίκυ, Σταματίου Θεόδωρος, Χαιρέτη Αλεξάνδρα, Γιώργος Καρατζάς

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β΄ Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης εισηγούμενος το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είπε:

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά με το κυλικείο του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ Παλλήνης διότι λύεται η σύμβαση μίσθωσης του εν λόγω κυλικείου, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης, προκειμένου να προχωρήσουμε σε νέο διαγωνισμό.

Επομένως εισηγούμεθα:

1. Τη διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. Παλλήνης, τον οποίο θα διενεργήσει η ορισμένη με την ίδια απόφαση τριμελής επιτροπή, κατά το άρθρο 10 εντός 30 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός
2. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. Παλλήνης.
3. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. Παλλήνης , αρμόδια είναι η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Στην παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) ορίζονται τα εξής σχετικά με τη συγκεκριμένη Επιτροπή:
«Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας στη Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των γονέων στη Σχολική Επιτροπή, αν υπάρχει σύλλογος».

Επομένως εισηγούμεθα :

Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Παλλήνης.
η οποία προτείνεται να αποτελείται από
• Την Διευθύντρια του σχολείου κ Ε. Παναγιωτοπούλου, με αναπληρώτρια την κ. Λαζαρίδου Δέσποινα
• Εκπρόσωπο του Δήμου της Σχολικής Επιτροπής, που είναι ο πρόεδρος αυτής, ο Λιακόπουλος Άγγελος και σε περίπτωση κωλύματος το μέλος αυτής, κ. Μπαξεβάνης Δημήτριος.
• Ιουλία Παπαοικονόμου Μυροπούλου Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, με αναπληρώτρια την αντιπρόεδρο κ. Ντάβου Αικατερίνη.
Εισηγούμεθα να καθοριστούν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα γίνει στο γρ. της Διευθύντριας κ. Ε. Παναγιωτοπούλου, στις 10-3-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, τηλ: 210 6042042).

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ)
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης.

5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση με την υπογραφή της σύμβασης και κάθε χρόνο μετά στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ
δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση.
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες για διάστημα 30 ημερών και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και του Δήμου.

Η Σχολική Επιτροπή Β΄ Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Παλλήνης. τον οποίο θα διενεργήσει η ορισμένη με την ίδια απόφαση τριμελής επιτροπή, κατά το άρθρο 10 εντός 30 ημερών θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός

2. Ορίζει τριμελή επιτροπή διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, ως ανωτέρω.

3. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ως ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 06/2016

Η Σχολική Επιτροπή Β΄ Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Λιακόπουλος Άγγελος Έπονται 14 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ