Παρενέργειες της πυρκαγιάς στην Ανθούσα: ανέτοιμη η SPRIDER STORES να δημοσιεύσει τα οικονομικά στοιχεία της

Αδυναμία δημοσίευσης της οικονομικής έκθεσης καθώς και των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2011 δηλώνει με ανακοίνωσή της η εταιρεία SPRIDER STORES A.E., επικαλούμενη την μη ολοκλήρωση του ελέγχου των νομίμων ελεγκτών, παρά την αρχική εκτίμηση ότι η δημοσίευση των ανωτέρω στοιχείων θα ολοκληρωνότανε -σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας που έγινε την 30η Μαρτίου 2012- “κατ’ αργότερο έως την 24η Μαΐου 2012.”

“Η καταστροφή του έντυπου υλικού -επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση- καθώς και οι προσωρινές βλάβες στις υποδομές της Εταιρίας, οδήγησαν σε ανυπέρβλητες καθυστερήσεις τόσο στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, όσο και στον έλεγχο αυτών από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές που ελέγχουν τα πεπραγμένα της χρήσης 2011, καθυστερήσεις οι οποίες ακόμη δεν έχουν ξεπεραστεί.”

Στην ανακοίνωση της SPRIDER STORES A.E αναφέρεται, ότι “κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις εκ του νόμου οριζόμενες προθεσμίες και για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2012 – 31/03/2012.” και καταλήγει με τη δέσμευση “οτι “η Εταιρία πρόκειται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τόσο της χρήσης 2011 όσο και του πρώτου τριμήνου 2012 να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου μηνός.Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία προτίθεται να ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.”

Υπενθυμίζεται ότι οι εγκαταστάσεις της SPRIDER STORES A.E βρίσκονταν στην Ανθούσα ως και την ημέρα που πυρκαγιά -η οποία προκλήθηκε από εμπρησμό τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 με άγνωστους ως και σήμερα τους δράστες που την προκάλεσαν– αποτέφρωσε τις υποδομές των γραφείων και των αποθηκών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου όγκου πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρίας που εκδόθηκε λίγα εικοσιτετράωρα μετά την καταστροφή των εγκαταστάσεών της, «τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της εταιρείας, ήταν πλήρως ασφαλισμένα και στο σύνολό τους, στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της εταιρείας» και ότι «η αξία κτήσης των καταστραφέντων αποθεμάτων που βρίσκονταν στην αποθήκη, σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2011, υπολογίζεται σε 11 εκατ. ευρώ περίπου.”

Σημειώνεται ότι η SPRIDER STORES A.E μετέφερε πριν λίγο καιρό την έδρα των γραφείων της, στην περιοχή του Χαλανδρίου.