Αδάπανη κριτική για δαπάνη χαμηλού κόστους & ειδήμων σιωπή για απογειωμένες δαπάνες παρελθόντων ετών

Επιεικώς, ατυχής και μάλλον αχρείαστη η επιλογή της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Παλλήνης να εγείρει ζήτημα «σπατάλης δημόσιου χρήματος» αναφορικά με την δαπάνη των 3.931,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της ενιαίας παρέλασης προς τιμήν της εθνεγερσίας του 1821.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης επέλεξαν ως τρόπο διαμαρτυρίας κατά του «μεγάλου ύψους της δαπάνης των 3.931,70 €» να μην παρακολουθήσουν την παρέλαση των μαθητών των Σχολείων του Δήμου Παλλήνης από την εξέδρα που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της εορταστικής εκδήλωσης αλλά από το οδόστρωμα της λεωφόρου Ντραφίου και το αποδεικτικό «εύσημο» αυτής της επιλογής ήδη, διαχέεται σε σχήμα φωτογραφίας, ένθεν – κακείθεν….

Επειδή, ο «Νεολόγος» ζει και καταγράφει από το 2005 τα συμβαίνοντα στην περιοχή από την αφετηρία τους ως και την κατάληξή τους και αφορμής δοθείσης της συμμετοχής του πρ. Δημάρχου του πρώην Δήμου Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντά στην ιδιότυπη αυτή «διαμαρτυρία», χάριν τάξεως αλλά και ανάκλησης της μνήμης αιρετών και δημοτών, συμβουλεύθηκε το αρχείο του και παραθέτει τα ποσά που διατέθηκαν από την τελευταία δημοτική αρχή του πρ. Δήμου Παλλήνης για την οργάνωση των παρελάσεων στα τρία συνεχόμενα έτη 2008-2009-2010 προς τιμήν της εθνεγερσίας της 25ης Μαρτίου:

  • Για το 2008: διατέθηκαν 4.722,45 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  • Για το 2009: διατέθηκαν 5.086,40 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  • Για το 2010: διατέθηκαν 5.165,40 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  • Σήμερα για την ενιαία παρέλαση διατέθηκαν 3.931,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αν, μη τι άλλο, όφειλε ο πρ. Δήμαρχος κ. Σπ. Κωνσταντάς να ενημέρωνε σχετικά τους Δημοτικούς Συμβούλους της μείζονος αντιπολίτευσης για τις δαπάνες που ο ίδιος διέθετε για την οργάνωση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου και αφορούσαν μόνο τις ανάγκες μιας πόλης –και όχι για τρεις πόλεις όπως η σημερινή ενιαία παρέλαση- και να τους προφύλαγε από το «ατύχημα» αυτής της αντίδρασης ή τουλάχιστον να απέφευγε να συμπαραταχθεί ανάμεσά τους, οπότε, ίσως, η σύγκριση των αριθμών του τότε με το τώρα να μην στοιχειοθετούσε ανάγκη ανάδειξής της.

Και μία επισήμανση: η δαπάνη του Δήμου Παλλήνης για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου είναι δραστικά μικρότερη από όλες τις αντίστοιχες των όμορων Δήμων….

Για «του λόγου το αληθές» ακολουθούν οι αποφάσεις της πρ. Δημοτικής Αρχής του πρ. Δήμου Παλλήνης για τα έτη 2008-2009 και 2010 για τα χρήματα που ομόφωνα διατέθηκαν για την οργάνωση της παρέλασης.

2008. Απόφαση πρ. Δήμου Παλλήνης για δαπάνη παρέλασης 25ης Μαρτίου ποσό: 4.722,45 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης (4.722,45) τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των δαπανών της 25ης Μαρτίου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή Τοπικών Εορτών» Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2008

2009. Απόφαση πρ. Δήμου Παλλήνης για δαπάνη παρέλασης 25ης Μαρτίου ποσό: 5.165,40 €

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, προτείνεται διάθεση πίστωσης (5.165,40) πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών , για την πληρωμή των δαπανών της 25ης Μαρτίου, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009 και θα περιλαμβάνει την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, την προμήθεια στεφανιών και τη διεξαγωγή της δεξίωσης».

Ψηφίζεται ομόφωνα η πίστωση 5.165,40

2010. Απόφαση πρ. Δήμου Παλλήνης για δαπάνη παρέλασης 25ης Μαρτίου ποσό: 5.086,40 €

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, προτείνεται διάθεση πίστωσης (5.086,40) πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών, για την πληρωμή των δαπανών της 25ης Μαρτίου, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2010 και θα περιλαμβάνει την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, την προμήθεια στεφανιών, τη φωτογράφηση της εκδήλωσης και τη διεξαγωγή της δεξίωσης».

Ψηφίζεται ομόφωνα 5.086,40€

2013 για την ενιαία παρέλαση και για τις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας & Παλλήνη) διετέθησαν: 3.931,70 €

  • Ηχητική Κάλυψη : Κόστος: 1.353,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%
  • Φωτογραφική κάλυψη : Κόστος:307,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%
  • Κατασκευή εξέδρας: Κόστος: 1.771,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%
  • Προμήθεια στεφανιών: Κόστος: 500.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%
  • Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 3.931,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23% και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6443.0002 (Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών)