Από την Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου η χορήγηση δελτίων μετακίνησης για ΑμΕΑ

Τα δελτία μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το 2014 θα χορηγούνται από την Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου σε αντικατάσταση των δελτίων ΑμΕΑ 2013 των οποίων ισχύς λήγει 31 Μαΐου 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, οι δικαιούχοι των δελτίων μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στην Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Για την έκδοση χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος
  6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. έτους 2013

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ
8. Για όλους τους δικαιούχους 2 πρόσφατες φωτογραφίες ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.)