Αναστέλλονται με ΠΥΣ οι προσλήψεις σε δημόσιο & ΟΤΑ «λόγω δημοσιονομικών συνθηκών

Παρατείνεται για ακόμη ένα χρόνο η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο, σύμφωνα με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ΠΥΣ η παράταση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2021, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4622.2019, που προβλέπει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων στο δημόσιο γίνεται «λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα».

Να σημειωθεί ότι με βάση την αρχική ΠΥΣ 33/2006 – η οποία κάθε χρόνο τροποποιείται ως προς την ημερομηνία αναστολής των προσλήψεων- «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» προβλέπεται ότι αναστέλλεται ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Ταυτοχρόνως περιλαμβάνει ειδική διαδικασία έγκρισης για κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμούς και σύναψη συμβάσεων έργου. Ορίζει δε σειρά εξαιρέσεων από την αναστολή (στο αρ.4), εξαιρέσεις που με την πάροδο των ετών τροποποιούνται.