Με ένα άρθρο και δύο παραγράφους, αλλοιώνεται η λειτουργία των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας

Εκτός της θεσμοθετημένης αποστολής τους τίθενται με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161/ της 22ας Αυγούστου 2020 με διάρκεια ισχύος την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας για μια σειρά πράξεων όπως, οι αποδοχές χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών καθώς και οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών.

Οι αποφάσεις για όλες τις παραπάνω πράξεις θα λαμβάνονται από τις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων και των Περιφερειών και δεν θα μπορούν να ανατραπούν από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια ακόμη κι αν η πλειοψηφία των μελών τους το θελήσει και το κυριότερο, δεν επιτρέπεται να ελεγχθούν από την υπερκείμενη αρχή που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση!

Υπενθυμίζεται ότι με αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκου, οι Οικονομικές Επιτροπές έχουν “ενισχυθεί” αριθμητικά με αιρετούς των προσκείμενων στους Δημάρχους και Περιφερειάρχες παρατάξεων, με αποτέλεσμα, πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται με την πλασματική πλειοψηφία, να υπερισχύουν σήμερα της βούλησης των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η νέα νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, ήδη προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις στον αυτοδιοικητικό χώρο οι οποίες, στην τρέχουσα χρονική συγκυρία, εκδηλώνονται στο διαδίκτυο.

Αναμφίβολα, πρόκειται για υποβάθμιση των κορυφαίων οργάνων της αυτοδιοικητικής κοινότητας η οποία, ουδέποτε, άλλοτε, αποτολμήθηκε από δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζεται από έμπειρους αιρετούς, “καμία σκοπιμότητα ή αιτία δεν μπορεί να φαλκιδεύσει την ουσία και το πνεύμα της δημοκρατίας και κατ΄επέκταση τη βούληση των πολιτών όπως αυτή εκφράστηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.”

Ακολουθεί το περιεχόμενο του επίμαχου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο έκτο

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.