Νομοθετική ρύθμιση για τη μη απόλυση εργαζομένων ΑμεΑ διεκδικεί η ΚΕΔΕ

Την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ζητά η ΚΕΔΕ, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζόμενων ΑμεΑ, που μέχρι σήμερα απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων.

Ειδικότερα, η πρόταση της ΚΕΔΕ είναι, η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων να μεταφερθούν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Υπηρεσίες των οικείων Δήμων, από τη στιγμή που τα Ν.Π.Ι.Δ. που μέχρι σήμερα απασχολούνται, είτε καταργούνται, είτε λύονται ή βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, η πρόταση της ΚΕΔΕ προβλέπει αυτή να γίνει με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται, ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Επίσης, ο χρόνος που διανύθηκε στο Ν.Π.Ι.Δ. θα αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και θα λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.