Αυστηρές συνέπειες για Δήμους που “αξιοποιούν” προσωπικά δεδομένα για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας

Από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδόθηκαν οδηγίες σε σχέση με την πολιτική επικοινωνία των υποψηφίων όλης της αυτοδιοικητικής διαστρωμάτωσης, η τήρηση των οποίων αποτελεί υποχρέωση για όλους ανεξαιρέτως τους αιρετούς.

Κατά συνέπεια, οι αιρετοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τις αυστηρές συνέπειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, πριν την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος SMS ή E-MAIL με περιεχόμενο πολιτικής επικοινωνίας και δίχως την συναίνεση των παραληπτών, οφείλουν να σταθμίσουν τις ευθύνες τους και αναλόγως να πράξουν.

Περιπτώσεις όπως αυτή Αντιδημάρχου που “αξιοποίησε” την ευκαιρία χρήσης δεκάδων προσωπικών στοιχείων που αντιγράφηκαν από αιτήσεις δημοτών για σύνδεση με την αποχέτευση ή αποκατάστασης προβλήματος στην ύδρευση, συνιστούν παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –δεδομένου ότι για την “αξιοποίηση” των στοιχείων δεν υπήρχε συναίνεση των εδιαφερομένων- και μόνο συνέπειες για τους παραβάτες μπορούν να αποφέρουν.

Επισημαίνεται ότι στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής περιγράφονται οι κανόνες πολιτικής επικοινωνίας για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

(αναφέρεται χαρακτηριστικά στην διάταξη ότι σε κάθε περίπτωση, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν.”)

Επίσης: ο κάθε Δήμος υποχρεούται να διαθέτει εξουσιοδοτημένο άτομο με το οποίο θα μπορεί ο πολίτης να επικοινωνεί και εφόσον το επιθυμεί να αρνείται κάθε λήψη πολιτικής επικοινωνίας εκ μέρους του Δήμου.

Δείτε ΕΔΩ τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα