Νόμος του κράτους το νέο καθεστώς μεταφοράς μαθητών από & προς τα Σχολεία τους

Μεταφορά Μαθητών

Νόμος του κράτους αποτελεί η κοινή υπουργική απόφαση για τη μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων από και προς τα Σχολεία τους.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως στις 14 Ιουνίου 2013 και όπως αναμενότανε, αναθέτει την ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών στις Περιφέρειες της Χώρας.

Η όλη συγκρότηση του νόμου δείχνει ότι συντάχθηκε με οδηγό την καλή κατανόηση των πολλών και ιδιόμορφων προβλημάτων που χαρακτήριζαν ως και σήμερα το καθεστώς της ιδιαίτερα σημαντικής αυτής ευθύνης και επιτρέπει την έκφραση συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι μάλλον θα υπάρξει οικονομικό συμμάζεμα σε σχέση με το «αδηφάγο πάρτι» που γινότανε ως και σήμερα και ότι οι όποιες δυσλειτουργίες προκύψουν θα είναι λιγότερες και περισσότερο διαχειρίσιμες.

Βέβαια, απομένει στην πράξη να αποδειχθεί αυτό και δεδομένου ότι στα δέκα τελευταία χρόνια …. «τα είδαμε όλα», στην κυριολεξία, οφείλουμε να είμαστε … ανθεκτικοί και με κριτικές επισημάνσεις προς τα όποια «κακώς κείμενα» εμφανιστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του νέου νομικού καθεστώτος μεταφοράς των μαθητών.

 

Τα βασικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 12σέλιδη κοινή υπουργική απόφαση, είναι:

• Η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη μεταφοράς των μαθητών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης στο Δήμο Παλλήνης, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και του τρόπου μεταφοράς τους.

• Σε ότι αφορά τη δαπάνη μεταφοράς, για το μεν διανυόμενο έτος θα καλυφθεί με μεταφορά πόρων από τους ΚΑΠ των Δήμων στις Περιφέρειες για το δε οικονομικό έτος 2014 θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Περιφερειών.

• Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση: πρώτη επιλογή για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών είναι η δημόσια αστική, δημοτική –όπου υπάρχει- και υπεραστική συγκοινωνία με τη χρήση του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου. Το Δελτίο θα χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρχή κάθε διδακτικού έτους σύμφωνα με τις καταστάσεις των μαθητών τις οποίες αποστέλλει η Περιφέρεια Αττικής. (Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως η Ο.ΣΥ. Α.Ε., ο Ο.Α.Σ.Θ., τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε.)

• Το Ειδικό Μαθητικό Δελτίο θα χορηγείται σε μαθητές των οποίων η απόσταση των κατοικιών τους έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα, δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

• Όπου η χρήση της δημόσιας αστικής, δημοτικής –όταν υπάρχει- και υπεραστικής συγκοινωνίας είναι για κάποιους λόγους αδύνατη, η υλοποίηση της μεταφοράς των μαθητών γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία, υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα, δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

 

• Η μεταφορά των μαθητών ΕΠΑΛ, μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων με μισθωμένα λεωφορεία πραγματοποιείται εφόσον η απόσταση από τη σχολική μονάδα μέχρι την κατοικία τους δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω μαθητές κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, ελέγχεται η οικονομικότητα της δαπάνης αφενός για τη μεταφορά με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών και αφετέρου για την απόδοση ειδικού επιδόματος και επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα.

• Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς.

• Αν για οποιοδήποτε παραδεκτό λόγο, η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:

α. έχουν εγκατασταθεί σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 €.
β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ.

Τα επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από την Περιφέρεια Αττικής σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιδόματα μπορούν να χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου δεν είναι εφικτή η μεταφορά.

• Σε ότι αφορά τη διαχρονική σημαντική εκκρεμότητα ύπαρξης συνοδού στα σχολικά λεωφορεία, δυστυχώς και πάλι δεν τίθεται ως απαράβατη προϋπόθεση για την εκτέλεση των δρομολογίων. Από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αποδίδεται στην κρίση του προκηρύσσοντος τον διαγωνισμό, στην προκειμένη περίπτωση στην Περιφέρεια Αττικής και υπό την προϋπόθεση ότι στο περιεχόμενό της περιλαμβάνεται η ύπαρξη Συνοδού, συντρέχουν οι εξής όροι ως προς την δαπάνη αποζημίωσης του. «Ο Συνοδός αποζημιώνεται με το ισόποσο του ωρομισθίου του κατωτέρου μισθού σύμφωνα με το χρόνο της μονής διαδρομής που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο, με ελάχιστη απασχόληση τη μία ώρα, για έκαστο μονό δρομολόγιο. Στις περιπτώσεις δρομολογίου μετ’ επιστροφής το ανωτέρω ποσό διπλασιάζεται. Η δαπάνη αυτή προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο της δημόσιας σύμβασης με τους λεωφορειούχους.»

Οι ευθύνες του διευθυντής της σχολικής μονάδας:
α. Βεβαιώνει τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές, κατόπιν εξακρίβωσης της απόστασης.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση κατοικίας είναι ασαφής, ή αμφισβητήσιμη, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου κατοικεί ο μαθητής βεβαιώνει με γεωαναφορά τον τόπο κατοικίας του καθώς και την απόσταση από το σχολείο φοίτησης. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν.

Οι ευθύνες της Περιφέρειας Αττικής:
α. πιστοποιεί την καταλληλότητα των ίδιων μεταφορικών μέσων, Δήμων και Περιφέρειας.
β. καταρτίζει τα απαιτούμενα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών με ανάλυση των στοιχείων των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών που λαμβάνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους.
γ. Βεβαιώνει την ύπαρξη των γραμμών της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τους μαθητές καθώς και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης.
δ. Βεβαιώνει για τον ενδεδειγμένο τρόπο/μέσο μεταφοράς των μαθητών και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις.
ε. Βεβαιώνει για τους μαθητές οι οποίοι δικαιούνται το οικονομικό επίδομα λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους.
στ. Πιστοποιεί την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών ΑΜΕΑ.

Το οικονομικό πλαίσιο της απόφασης

Αναφορικά με το οικονομικό πλαίσιο που προδιαγράφεται στην απόφαση: υιοθετείται μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πολύ πιο “σφικτός” από αυτόν που ισχύει ως σήμερα και με συντελεστές κοστολόγησης εναρμονισμένους στην παραδεκτή πραγματικότητα και όχι συνδεδεμένους με ….. μαγικές «εικόνες» που ως και τώρα «εμφανίζουν τα απίδια, μύδια…»!

Δοθείσης ευκαιρίας και δεδομένου ότι ζούμε σε εποχή που ανθεί μόνο η …. ανθρωποφαγία, πρέπει να μνημονευθεί η σημαντική συμβολή του περιφερειακού συμβούλου, συμπολίτη μας, Δημοσθένη Μπαρούτα, (φωτογραφία) εκπαιδευτικού και επί σειρά ετών συνδικαλιστή στον κλάδο του, στην διαμόρφωση της κοινής υπουργικής απόφασης για τη μεταφορά μαθητών.

Υπόμνημά του για το ζήτημα των σχολικών μεταφορών, εστάλη από την Περιφέρεια Αττικής στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που επεξεργάστηκε το νόμο και κάποια σημεία του υιοθετήθηκαν και εντάχθηκαν στο περιεχόμενό του.