Από 1η Ιουλίου 2013 η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών στις Περιφέρειες. Ως τότε η ευθύνη στους Δήμους.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νόμος 4089/2012 (ΦΕΚ206 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’) και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο πρώτο, του εν λόγω νόμου, κυρώνεται η ισχύς της από 4-9-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 171 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’).

Με τα άρθρα έβδομο και όγδοο, απονέμεται από την 1η Ιουλίου 2013 η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών στις περιφέρειες, συνεπώς έως την ημερομηνία αυτή οι Δήμοι παραμένουν αρμόδιοι.

Ωστόσο, με το άρθρο ένατο, δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες «να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2104 και πριν από την 1η Ιουλίου 2013, δηλαδή για το διάστημα που την ευθύνη που θα διαχειρίζονται οι Δήμοι».