Το πλαίσιο αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα του 1993

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης και ιδιωτών σχετικά με το πλαίσιο αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν βάσει του από 13.7.93 Προεδρικού Δ/γματος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις, η Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος -με έγγραφο που υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα του υπουργείου κ. Σωκρ. Αλεξιάδη- παρέχει τις εξής διευκρινήσεις:

Α) Ισχύουσες Οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν με βάση το από 13.07.1993 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) προ της 01.03.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) και δεν είχε αρχίσει η εκτέλεση εργασιών πριν την ανωτέρω ημερομηνία, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρμόζοντας το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδομικής άδειας, προσκομιζόμενες μελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών μελετητών κ.λ.π).

Β) Ισχύουσες Οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδίδονται με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την 01.03.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρμόζοντας το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδομικής άδειας, προσκομιζόμενες μελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών μελετητών κ.λ.π) εφ’ όσον δεν αυξάνονται τα πολεοδομικά μεγέθη τους (Κάλυψη, Σ.Δ., Σ.Ο).

Γ) Ισχύουσες Οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών πριν την 01.03.2012 αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 13.07.1993 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 795/Δ/1993). Αν ωστόσο η αναθεώρηση αφορά προσθήκη εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4030/2011.

Δ) Όπου στο άρθρο 6 ν. 4030/11 αναφέρεται ο όρος «Άδεια Δόμησης», για την εφαρμογή των ανωτέρω νοείται ο όρος «Οικοδομική Άδεια».