«Έγινε» ΦΕΚ η Πράξη Νόμου περί «Μεταφοράς των Μαθητών». Από το 2013 η ευθύνη «επιστρέφει» στους Δήμους!

Η αναμενόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Μεταφοράς Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171/05.09.2012 τεύχος Α’), δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με όσα περιέχονται:

Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 (ΦΕΚ Β’ 1701).

Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι 30-6-2013, των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α’ 85), εφαρμοζομένων αναλόγως.

Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων.

Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.

Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

Και μία πληροφορία που ….δεν περιέχεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: ασφαλείς πηγές –μη επιδεχόμενες διάψευσης- αναφέρουν ότι ο υπουργός Εσωτερικών προτίθεται με τη λήξη της παραπάνω σύμβασης, η ευθύνη μεταφοράς των μαθητών προς και από τα Σχολεία θα επανέλθει στους Δήμους! Η εκτίμηση του κ. υπουργού είναι, ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το οποίο δεσμεύθηκε να είναι έτοιμο ως και τον Ιούνιο του 2013, δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που είχαν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο και τα οποία δεν επέτρεπαν στους Δήμους να έχουν οι διαγωνισμοί που προκήρυσσαν γόνιμο αποτέλεσμα.