Οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ Σχολείου & κατοικίας για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών

Με βάση τη διάταξη του νόμου (ΦΕΚ 1449/2013) θα γίνονται κι εφέτος οι δωρεάν μετακινήσεις των μαθητών των δύο πρώτων βαθμίδων δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα Σχολεία τους.

Στη διάταξη ορίζονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ κατοικίας του μαθητή και της σχολικής μονάδας, η σχετική βεβαίωση που θα αποδεικνύει την απόσταση θα εκδίδεται από το Δήμο, θα προσκομίζεται στη διεύθυνση του Σχολείου και μόνο τότε θα παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης.

Η ευθύνη τήρησης των όρων των επιμέρους συμβάσεων με τους ιδιοκτήτες των μέσων μεταφοράς (λεωφορείων) ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και η παρακολούθηση των καθημερινών δρομολογίων από και προς τα Σχολεία στους διευθυντές των μονάδων.

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ Σχολείου και κατοικίας είναι:

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει.

Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.