Οι νέοι εκπαιδευτικοί θα μονιμοποιούνται υπό της προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης

Εφεξής, υποχρεωτική η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών σύμφωνα με προσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που δόθηκε στη δημοσιότητα, αν και με άδηλη την προοπτική του λόγω εκλογών και νέου κυβερνητικού σχήματος που θα ακολουθήσει.

Η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε δύο ή τρία έτη -ανάλογα με το βαθμό των εκπαιδευτικών- ενώ ενδεχόμενη άρνησή της θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και το σχολικό σύμβουλο και θα περιλαμβάνει ακόμη και επιτόπια επίσκεψη του αξιολογητή για την παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου μετά την περίοδο αξιολόγησης έτους, ενώ πριν από τη σύνταξή τους θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά συνέντευξη μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου.

Η αξιολόγηση θα καλύπτει δύο θεματικά πεδία που αναλύονται σε είκοσι δείκτες και η συνολική βαθμολογία τους θα κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς.

Ειδικότερα, θα αξιολογούνται:

Η απόδοση του εκπαιδευτικού στο διδακτικό έργο του.

Περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες (σχεδιασμός – προγραμματισμός και αξιολόγηση, διδασκαλία και μαθησιακό περιβάλλον) με 14 δείκτες που εξετάζουν, π.χ., αν καλύφθηκαν οι στόχοι του προγράμματος σπουδών, εάν επελέγησαν οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και εάν τεκμηριώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι ικανότητες και ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού.

Για παράδειγμα: θα αξιολογείται η ικανότητα του εκπαιδευτικού να εγκαθιστά σχέσεις συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, να ενδυναμώνει τις σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς, να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του, αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην πρόοδο των μαθητών.