Προσλαμβάνονται 63 άτομα για την καθαριότητα των Σχολείων Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα τριάντα επτά (37) ατόμων πλήρους απασχόλησης και είκοσι έξι (26) ατόμων μερικής (4ωρης) απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παλλήνης, για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ΣΟΧ 3/2023), ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  το σχετικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχολήθηκαν.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.