Συνεδριάζει δια «περιφοράς» την Παρασκευή, το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλλήνης

Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 με διαδικασία περιφοράς (από τηλεφώνου) το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Παλλήνης.

Στα προς «συζήτηση» θέματα περιλαμβάνεται και η έγκριση καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των πολιτιστικών προγραμμάτων για την περίοδο 2020-2021.

Ειδικότερα, τα προς συζήτηση θέματα είναι: (δείτε αναλυτικά την εισήγηση)

Θέμα 1ο: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19 (παρ.3 άρθρο 23 Ν.4690/20) ποσού 134.411,24€

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2020-2021

Εισηγούμαστε τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2020-2021

Ακολουθεί ο πίνακας απασχόλησης βάσει του οποίου θα γίνουν οι 21 προσλήψεις.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ελεγχόμενης πρόσβασης στους αθλητικούς χώρους της επιχείρησης»

Για το συγκεκριμένο 3ο θέμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία «INTELLISOFT ΕΠΕ –”INTELLISOFT Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΕΠΕ.»

Το συγκεκριμένο σύστημα που αναλαμβάνει η εταιρεία να εγκαταστήσει στο Δήμο Παλλήνης, αφορά την εφαρμογή Demos365 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στην Κοινωφελή Επιχείρηση να επεξεργάζεται τις οφειλές, τα δικαιολογητικά και τις παρουσίες των εκπαιδευόμενων και παράλληλα να ενημερώνει τους πολίτες για τις εκδηλώσεις του Δήμου, την κατάσταση εκτέλεσης των προγραμμάτων, των τόπων εκτέλεσης, κλπ.

Το πρόγραμμα είναι εγκαταστημένο από το 2010 σε πολλούς Δήμους της Αττικής.