Κατά της πολεοδόμησης του Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης

Σε 20 σελίδες εκτείνεται η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης για την πρόταση πολεοδόμησης ως Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του Κτήματος «Καμπά» στην περιοχή Κάντζα της Δημοτικής Ενότητας ( Παλλήνης. Όπως, ήδη είναι γνωστό, η εισήγηση υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης στην συνεδρίαση της 28ης Απριλίου, τ.έ.

Η απόφαση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και με τη συνέχεια της υπόθεσης θα ασχοληθεί το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου αντικρούεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία “Κάντζα Εμπορική Α.Ε.” το υπόμνημα της οποίας τέθηκε υπόψη της δημοτικής αρχής στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. (δημοσιεύεται επίσης στον ηλεκτρονικό “Ν”)

Ακολουθεί το κείμενο της γνωμοδότησης του Δ.Σ. το οποίο βρίθει αναφορών και επισημάνσεων νομικού χαρακτήρα με συνέπεια να παρουσιάζει δυσκολία κατανόησης στον αναγνώστη που θέλει να εντρυφήσει στο περιεχόμενο του.

1. Γενικά

Με το με αρ. πρωτ. 8129/2-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης- Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υπ.Π.Α.Π.ΕΝ,) διαβιβάσθηκε φάκελος του Φορέα ίδρυσης και Διαχείρισης ΠΟΑΠΔ «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» ύστερα από την με αρ. πρωτ. 56962/18-12-2014 αίτηση του, προκειμένου ο Δήμος Παλλήνης να γνωμοδοτήσει για την πολεοδομική μελέτη ΠΟΑΠΔ.

Η παραπάνω μελέτη διαβιβάσθηκε χωρίς να έχει γνωμοδοτήσει το Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (πρώην Κ.Σ.Χ.Ο.Π.), όπως ορίζεται για τις πολεοδομικές μελέτες ΠΟΑΠΔ, στο εδάφιο γ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α716-10-1986), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2742/1999 (Φ.Ε.Κ. 207Α77-1 ΟΙ 999) και έκτοτε ισχύει.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στις παραπάνω διατάξεις του Ν. 1650/1986, για τις Πολεοδομικές Μελέτες ΠΟΑΠΔ,

«Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται και τροποποιείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του Οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται στον οργανισμό αυτόν η σχετική μελέτη…».

Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση η κίνηση της διαδικασίας έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης ΠΟΑΠΔ, από το Υπ.Π.Α.Π.ΕΝ., που ζητήθηκε από τον φορέα Ίδρυσης και Διαχείρισης, με την σχετική αίτηση του, προϋποθέτει ότι έχει κριθεί από το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο, ότι πληροί τις προϋποθέσεις, που τίθενται για τον σκοπό αυτόν, στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986 και ότι, οι επιμέρους ρυθμίσεις, ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει, είναι συμβατές με τους κανόνες της Επιστήμης και τα κριτήρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος από το Δ.Σ. του Δήμου μας.

Το ΥΠΑΠΕΝ σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Δήμου με αρ. πρωτ. 9583/7-04- 2015 για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986 διατύπωσε την άποψη με το με αρ. πρωτ. 15741/21-4-2015 έγγραφο του, ότι, ιεραρχικά η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προηγείται της γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, άποψη που βρίσκεται σε αντίθεση με τις οικείες διατάξεις.

Ο Δήμος Παλλήνης βάσει της με αριθμό πρωτ. 8607/27-3-2015, Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσίας ανέθεσε σε ειδικό σύμβουλο την παροχή υπηρεσιών για «Αξιολόγηση της πρότασης πολεοδόμησης ως ΠΟΑΠΔ, της έκτασης του κτήματος Καμπά στην Κάντζα Αττικής Δήμου Παλλήνης»

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της ανάλυσης και τα συμπεράσματα της έρευνας, που διενεργήθηκε , για την αξιολόγηση της, τόσο, ως προς τα κριτήρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης, όσο, και, ως προς τους κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης.

Ειδικότερα:

2. Ιστορικό Σχετικών Διοικητικών Πράξεων & Δικαστικών Αποφάσεων

Οι διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν στο Κτήμα «Καμπά», που βρίσκεται στην περιοχή Κάντζα του Δ. Παλλήνης, στην οποία αφορά η, εν λόγω, Πολεοδομική Μελέτη (Π.Μ.) Π.Ο.Α.Π.Δ., είναι με χρονολογική σειρά οι εξής:

2.1. Το Π.Δ. 5-12-1979, «Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών του Νομού Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 707Δ713-12-1979), με το οποίο η περιοχή αυτή χαρακτηρίσθηκε Α, επιτρέποντας την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων γεωργοκτηνοτροφικού προορισμού,

2.2. Το Π.Δ. 22-6-1983, «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και κατώτατου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Ν. Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 284Δ77-7-1983), με το οποίο η εν λόγω περιοχή εντάχθηκε στη Ζ.Ο.Ε. Αττικής, στην οποία καθορίσθηκε κατώτατο όριο κατάτμησης γης 20 στρέμματα,

2.3. Η με αριθμό ΔΙΛΑΠ/Γ/840/15417/3-4-1986 Απόφαση του Υπουργού (Υττ.) Πολιτισμού (ΠΟ.), «Χαρακτηρισμό ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των κτιρίων Καμπά, Παλαιού Σταθμαρχείου Περιστεριώνα και πρώην Τάννες στην Παλλήνη» (Φ.Ε.Κ. 288Δ724-4-1986),

2.4. Η με αριθμό 48659/2861/14-6-1986 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπ. Γεωργίας (ΓΕ.) και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Παλλήνης (Ν. Αττικής)» (Φ.Ε.Κ..421Δ718-6-1989), με την οποία εκτός των άλλων, εγκρίθηκε «Καθορισμός ζώνης προστασίας τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου Καμπά»,

2.5. Η με αριθμό 6438/922/8-2-1991 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Παλλήνης» (Φ.Ε.Κ. 152Δ73-4-1991), με την οποία διατηρήθηκε ως είχε στην προηγούμενη Απόφαση Έγκρισης του Γ.Π.Σ., ο «Καθορισμός ζώνης προστασίας τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του Εργοστασίου Καμπά»,

2.6. Η με αριθμό 81565/4381/26-7-1991 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Παλλήνης (Ν. Αττικής)» (Φ.Ε.Κ. 563Δ726-7-1991), με την οποία διατηρήθηκε ως είχε στο αρχικό Γ.Π.Σ. ο «Καθορισμός ζώνης προστασίας τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου Καμπά»,

2.7. Η με αριθμό 9173/1642/3-5-1993 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών του Νομού Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 281Δ723-3-1993), με την οποία χαρακτηρίσθηκαν ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, εκτός των άλλων, και τα ρέματα Λεονταρίου και Παναγίτσας, που διέρχονται από την περιοχή αυτή,

2.8. Η με αριθμό 88239/6497/23-9-1993 Κ.Υ.Α. των Υπ. ΓΕ. Και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Παλλήνης Νομ. Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 1243Δ74-10-1993), με την οποία διατηρήθηκε ως έχει στην αρχική έγκριση του Γ.Π.Σ. ο «Καθορισμός ζώνης προστασίας τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του Εργοστασίου Καμπά»,

2.9. Η με αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/266/4645/8-1-1996, Απόφαση του Υπ. ΠΟ., «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης των κτιρίων των σταθμών του Αττικού Σιδηροδρόμου και ορισμός ζώνης προστασίας τους 15 μ περιμετρικά από το καθένα» (Φ.Ε.Κ. 85Β712-2-1996), μεταξύ των οποίων είναι και ο Σταθμός Κάντζα, που βρίσκεται στην περιοχή αυτή,

2.10. Η με αριθμό Δ3/1369/30-1-1997 Απόφαση της Υπ. Ανάπτυξης (ΑΝ.), «Εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στο Νομό Αττικής – Κλάδος Λαυρίου» (Φ.Ε.Κ. 89Β711-2-1997), με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστικά η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου, εκτός των άλλων, και από την περιοχή αυτή,

2.11. Η με αριθμό Δ3/9848/5-6-1998 Απόφαση της Υπ. ΑΝ., «Μείωση της ζώνης απαγόρευσης δόμησης από 20 μέτρα σε 10 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του Αγωγού Φυσικού Αερίου στον Κλάδο Λαυρίου μετά των παραλλαγών αυτού» (Φ.Ε.Κ. 621Δ719-6-1998),

2.12. Η με αριθμό 28566/6321/10-11-1999 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Παλλήνης (Ν. Αττικής)» (Φ.Ε.Κ. 859Δ730-11-1999), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων του Γ.Π.Σ., όπως φαίνεται στον Χάρτη Π1, περιλαμβάνοντας εκτός των άλλων «Την επέκταση και ένταξη εντός αυτών του κτήματος Καμπά και τη δημιουργία μιας ζώνης άλλης χρήσης πλην κατοικίας με μέσο μικτό συντελεστή δόμησης 0,4 και χρήση πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23-2-1987 Π.Δ/τος (ΔΊ66) με εξαίρεση την κατοικία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς»,

2.13. Το με αριθμό 9/15-12-1999 Πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.ΧΩ.Π.) Ανατ. Αττικής, με το οποίο αποφαίνεται «…ότι το κτήμα ΚΑΜΠΑ αποτελούμενο από τους γνωστούς αμπελώνες με τοπικά χαρακτηριστικά, παραδοσιακή καλλιέργεια και πολλαπλή χρησιμότητας αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.»,

2.14. Η με αριθμό 2675/2001 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 28566/6321/10-11-1999 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την ένταξη της περιοχής Κτήματος Καμπά στο Γ.Π.Σ. Παλλήνης,

2.15. Το με αριθμό 5/15-5-2002 Πρακτικό της Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ανατ. Αττικής, με το οποίο αποφαίνεται «…ότι το κτήμα Καμπά στη σημερινή του μορφή δεν αποτελεί πλέον γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.»,

2.16. Το Π.Δ. 20-2-2003, «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (Φ.Ε.Κ. 199Δ76-3-2003), με την παράγραφο XV του άρθρου 2 του οποίου η, εν λόγω, περιοχή καθορίστηκε ως «… περιοχή με στοιχείο Κ1 (Ζώνη εγκαταστάσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα)» και με την παρ. 12 του άρθρου 3 ορίστηκε ότι «Στις περιοχές που εκτείνονται κατά μήκος των ρεμάτων που φαίνονται στα διαγράμματα του Αρθ 1 ή των ρεμάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την Αποφ 9173/1642/3-3-93 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ. 281/Δ/93) και έχουν πλάτος 50 μ. εκατέρωθεν της οριογραμμής των ρεμάτων, επιτρέποντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής Οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Γ.Ο.Κ/85, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 16 του Ν. 2831/00 (Φ.Ε.Κ. 140/Α/00)»,

2.17. Το Π.Δ. 9-6-2003, «Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) κατά μήκος της Λεωφόρου Ελευσίνας-Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης» (Φ.Ε.Κ. 647Δ725-6-2003), με το οποίο στις περιοχές εκτός σχεδίου, όπως είναι η, εν λόγω, περιοχή, για τις χρήσεις γης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε. ή άλλων διατάξεων και επιπλέον, όσες έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Ελευσίνας- Αεροδρομίου Σπάτων και των δευτερευουσών οδών δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων (δημόσιων ή ιδιωτικών) εκπαίδευσης, πρόνοιας και περίθαλψης, αλλά κατ’ εξαίρεση τα παραπάνω κτίρια μπορούν να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60,00 μ από τον άξονα αυτών,

2.18. Η με αριθμό 9424/27-2-2004 Απόφαση της Υφυπουργού (Υφ.) /ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του Εργοστασίου Οινοποιίας Καμπά στο Δήμο Παλλήνης – περιοχή Κάντζα και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως» (Φ.Ε.Κ. 196Δ75-3-2004), με την οποία χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτιριακό συγκρότημα του πρώην Εργοστασίου Οινοποιίας «Α. Καμπά» που βρίσκεται στην περιοχή αυτή και «…καθορίζεται και οριοθετείται ζώνη προστασίας 23,4 στρ. πέριξ του εν λόγω συγκροτήματος.» καθώς και χρήσεις γης,

2.19. Η με αριθμό 1075/29-3-2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) της Π. Αττικής, «Επικύρωση Καθορισμού οριστικών οριογραμμών τμήματος του ρέματος Λεονταρίου στην περιοχή Καμπά του Δήμου Παλλήνης» (Φ.Ε.Κ. 395Δ79-5-2006),

2.20. Η με αριθμό 3179/2009 Απόφαση του Σ.τ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε η από 2-5 -2003 Αίτηση του Δ. Παλλήνης, προς ακύρωση του Π.Δ. 20-2-2003, επειδή κρίθηκε ότι όλοι οι λόγοι, που προβλήθηκαν για τον σκοπό αυτόν ήταν αβάσιμοι,

2.21. Η με αριθμό 3180/2009 Απόφαση του Σ.τ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε η από 25-2-2003 Αίτηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) για την ακύρωση του Π.Δ. 20-2-2003, επειδή κρίθηκε ότι όλοι οι λόγοι, που προβλήθηκαν για τον σκοπό αυτόν ήταν αβάσιμοι,

2.22. Η με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/29080/596/9-5-2011 Απόφαση του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού (ΠΟ.Τ.), «Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους 2 κτιρίων του εργοστασίου ΚΑΜΠΑ στην Κάντζα Παλλήνης του Ν. Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας “ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.”» (Φ.Ε.Κ. 123Α. Α. Π ./3-6-2011),

2.23. Η με αριθμό πρωτ. 7308ΠΕ/29-3-2011 Πράξη του Δασάρχη Πεντέλης, με την οποία διάφορες εκτάσεις της εν λόγω περιοχής, εμβαδών επιφανείας Ει=4,930 στρεμ., Εζ=2,254 στρεμ., Ε3=19,511 στρεμ., Ε4=32,689 στρεμ., Ε5=21,312 στρεμ., Ε6=143,592 στρεμ., Ε7=35,664 στρεμ., Ε8=7,116 στρεμ., Ε9=9,24373 στρεμ., Ει0=20,248 στρεμ., En=4,000 στρεμ., Ε12=0,405 στρεμ., Ει3=1,192 στρεμ., Ει4=0,560 στρεμ., Ει5=0,6946 στρεμ. και Εΐ6=13,1923 στρεμ., χαρακτηρίζονται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289Α729-12-1979) μη δασικές της παρ. 3α του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, ενώ η έκταση Ε9=0,72627 στρεμ., δεν έχει χαρακτηρισθεί ακόμη, βάσει των διατάξεων αυτών,

2.24. Το Π.Δ. 19-10-2011, «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων περιοχής που βρίσκεται στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης (ν. Αττικής)» (Φ.Ε.Κ. 288 Α.Α.Π./2-11-2011),

2.25. Η με αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠ/ΔΙΠΚΑ/Τ.Α.Χ. / 157216/83101/10719/5041/2-9 2013 Απόφαση του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΟ.Α.), «Έγκριση διατήρησης αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας “Κάντζα Εμπορική” στην Παλλήνη Περιφέρειας Αττικής» με την οποία «Εγκρίνεται η διατήρηση και ανάδειξη των κατασκευών της Μεσοελλαδικής περιόδου Κ1, Κ3, Κ4, Κ5, Κ12 που αποκαλύφθηκαν σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας “Κάντζα Εμπορική ΑΕ” στην Παλλήνη, Περιφέρειας Αττικής, εκτός των μελλοντικών εγκαταστάσεων και σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό, σύμφωνα με την υποβληθείσα από τους ενδιαφερόμενους πρόταση…» με όρους που καθορίζονται σε αυτήν, και,

2.26. Το με αριθμό πρωτ. 8129/2-3-2015 έγγραφο του Προϊστάμενου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (Π.Σ.Τ.Γ.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.Ε.), με την οποία αποστέλλεται στον Δ. Παλλήνης η από 8-12-2014 «…σχετική αίτηση του Φορέα Ίδρυσης και Διαχείρισης Π.Ο.Α.Π.Δ. “ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” με το συνημμένο σε αυτή φάκελο η οποία αφορά στην έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Π.Ο.Α.Π.Δ. στην περιοχή Κάντζα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5γ του άρθρου 10 του ν. 2742/99 Φ.Ε.Κ. 291 Α» (Φ.Ε.Κ. 284Δ77-7-1983).

3. Ανάλυση

Αξιολόγηση της Π.Μ. ένταξης στο Σ.Π. ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας

Καταρχήν, η Π.Μ. ένταξης στο Σ.Π. ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας του Κτήματος Καμπά, στην περιοχή Κάντζα του Δ. Παλλήνης, υποβλήθηκε προς έγκριση στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ.Π.Σ.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την με αριθμό πρωτ. 56962/18-12-2014 Αίτηση και στη συνέχεια διαβιβάσθηκε χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στο Δ. Παλλήνης με την με αριθμό πρωτ. 8129/2-3-2015 Πράξη της Δ/νσης αυτής προς γνωμοδότηση του Δ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, δε, αυτή συντάχθηκε με έρεισμα την Σ.Μ.Π.Ε. και τον Χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση της εν λόγω έκτασης, συνολικού εμβαδού επιφανείας ΣΕΚ=315.172,90 μ2, ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, που εγκρίθηκαν με το Π.Δ. 19-10-2011.

Αλλά, το Π.Δ. 19-10-2011 εγκρίνοντας την Σ.Μ.Π.Ε. και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση του Κτήματος αυτού ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, τελεί σε πλήρη αντίθεση με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, και ουδέν έννομο αποτέλεσμα επάγεται.

Ειδικότερα, το Π.Δ. 19-10-2011, είναι σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, όπως αυτές πάγια ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε., κανονιστικού χαρακτήρα στο σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνει, αφού με αυτές εγκρίνεται η Σ.Μ.Π.Ε. ενώ, πραγματοποιείται και χαρακτηρισμός και οριοθέτηση του ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Κτήματος «Καμπά», στην περιοχή Κάντζα του Δ. Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, όπως κρίθηκε ad hoc από το Ε’ Τμήμα του Σ.τ.Ε. κατά την επεξεργασία του Σχεδίου του, το Δ/γμα αυτό,

«…σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 1650/1986, έχει κανονιστικό χαρακτήρα, καθ’ ο μέρος οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οριοθετούν ορισμένη έκταση και καθορίζουν, μέσα στην έκταση αυτή, συγκεκριμένες χρήσεις γης και δραστηριότητες, αλλά και ζώνες προστασίας, σύμφωνα με τον ειδικό σκοπό στον οποίο αποβλέπει κάθε φορά ο εν λόγω χαρακτηρισμός, και, επίσης, θέτουν τους όρους και περιορισμούς υπό τους οποίους επιτρέπεται η ανάπτυξη παραγωγικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην οριοθετούμενη Π.Ο.Α.Π.Δ. Περαιτέρω, εφόσον κατά τη ρητή επιταγή του νόμου με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει εκπονηθεί προς το σκοπό αυτό, η εν λόγω μελέτη μετά την έγκριση της συνδέεται αρρήκτως με τις προαναφερόμενες κανονιστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις του διατάγματος, διότι ενδέχεται να επηρεάζει και να καθορίζει τον τρόπο ή την έκταση της εφαρμογής τους. Συνεπώς, οι όροι της Σ.Μ.Π.Ε., η οριοθέτηση, ο χαρακτηρισμός, οι χρήσεις γης και οι λοιπές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο κατά το άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 1650/1986 διάταγμα, συνθέτουν πλαίσιο ρυθμίσεων, οι οποίες, κατά το νόμο, μόνον ενιαίως μπορεί να τύχουν εφαρμογής, μετά την έκδοση του διατάγματος.» (Π.Ε. Σ.τ.Ε. 185/2011)

Αλλά, όπως πάγια κρίνεται από το Σ.τ.Ε.,

«…η αρχή της νομιμότητας της δράσης της Διοικήσεως, που αποτελεί έκφραση της αρχής του Κράτους Δικαίου, η οποία έχει συνταγματική θεμελίωση, επιβάλλει, σε περίπτωση προσβολής Ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου ατομικής διοικητικής πράξεως, να ελέγχεται παρεμπιπτόντως η νομιμότητα των κανονιστικών πράξεων, στις οποίες ερείδεται η ευθέως πληττόμενη με το ένδικο βοήθημα ατομική πράξη, εν όψει των καθιερωμένων στην ελληνική έννομη τάξη δικονομικών κανόνων ευθείας
προσβολής των κανονιστικών πράξεων, κατά τους οποίους η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατ’ αυτών κινείται από μόνη τη δημοσίευση τους και είναι σχετικώς βραχεία (εξηκονθήμερη).» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 3839/2009 κ.ά.)

Έτσι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε., το κανονιστικού χαρακτήρα Π.Δ. 19-10-2011, ναι, μεν, έχει διαφύγει τον ευθύ ακυρωτικό έλεγχο, ως αυτοτελής διοικητική πράξη, πλην, όμως, επιτρέπεται να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως ως προς την νομιμότητα του, σε περίπτωση προσβολής Ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, ατομικού χαρακτήρα διοικητικής πράξης, όπως είναι το Π.Δ/γμα Έγκρισης της Π.Μ.

Εκτός τούτου, η έκδοση του Π.Δ/τος Έγκρισης της Π.Μ., μετά από την Έγκριση της Σ.Μ.Π.Ε. και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση ως Π.Ο.Α.Π.Δ. της, εν λόγω, περιοχής, αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, με αποτέλεσμα το Π.Δ. 19-10-2011, να χάνει την αυτοτέλεια του και να ενσωματώνεται στο τελικώς εκδιδόμενο Π.Δ/γμα Έγκρισης της Π.Μ., ελεγχόμενο πλέον ευθέως επ’ ευκαιρία της προσβολής του Π.Δ/τος Έγκρισης της Π.Μ. (πρβλ. Σ.τ.Ε. 892/2002, 2833/1997,1353/1994 κ.ά.)

Περαιτέρω, όπως πάγια κρίνεται από το Σ.τ.Ε.,

«…Αι κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν αιτιολογίας αλλά είναι ελεγκτέες μόνο από της απόψεως της συνδρομής των όρων της εξουσιοδοτήσεως επί τη βάσει της οποίας εκδίδονται και της τυχόν υπερβάσεως των όρων της εξουσιοδοτήσεως…» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 789/1991 κ.ά.)

Εκτός τούτου, όπως πάγια κρίνεται από το Σ.τ.Ε.

«…η νομιμοποίηση κάθε διοικ. πράξης όταν ο νόμος δεν ορίζει κάτι το διάφορο κρίνεται επί τη βάσει του νομοθετικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της, ανεξάρτητα από το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως του…» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 1098/1998 κ.ά.)

Έτσι, το Π.Δ. 19-10-2011, ελέγχεται, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α716-10-1986), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999 και η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 7° του άρθρου 30 του Ν. 2889/2010 και, ίσχυε τότε, και μάλιστα, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986, όπως ίσχυε κατά την έκδοση του Π.Δ. 19-10-2011 και εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα,

«α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση εκτάσεων, ως Π.Ο.Α.Π.Δ. γίνεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Έως την έγκριση των προαναφερόμενων πλαισίων, ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των περιοχών της παραγράφου 1 γίνεται μετά από στάθμευση των διαθέσιμων στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και υπό εξέλιξη χωροταξικές μελέτες,

β. Για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αίτηση από το φορέα της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόμενο της αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου. Εάν για τη δημιουργία Π. Ο. Α. Π.Δ. απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής.

Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.Δ. γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π).

Ειδικά για τη σύνταξη Π.Ο.Α.Π.Δ. στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις λειτουργίας των οργανισμών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997, γνωμοδοτούν αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. οι Εκτελεστικές Επιτροπές των οργανισμών αυτών για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Η γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου πρέπει να περιέρχεται στο Υπουργείο το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή πρότασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση αποτελεί και προέγκριση χωροθέτησης τόσο για τις Π.Ο.Α.Π.Δ. όσο και για την εγκατάσταση ή επέκταση σε αυτές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

γ. Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα:

• η θέση, η έκταση και τα όρια της Π.Ο.Α.Π.Δ.,

• οι κατηγορίες παραγωγικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στην Π.Ο.Α.Π.Δ.,

• ειδικές ζώνες προστασίας γύρω από τις οριοθετούμενες σύμφωνα με τα παραπάνω περιοχές, στις οποίες μπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών και

• οι ειδικότεροι όροι και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και λειτουργία της Π.Ο.Α.Π.Δ.

Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Α.Π.Δ. επιτρέπεται με την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την οριοθέτηση και χαρακτηρισμό της, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα Π.Ο.Α.Π.Δ.»

Τέτοιο, δε, ευρύτερο Χωροταξικό Σχέδιο, που ίσχυε κατά την έκδοση του Π.Δ. 19-10-2011 στην Αττική, όπου βρίσκεται η, εν λόγω περιοχή είναι το «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Ρ.Σ.Α.), που εγκρίθηκε με έρεισμα τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος και κωδικοποιήθηκε στις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 14-7-1999 (Φ.Ε.Κ. 580Δ727- 7-1999) ορίζοντας μεταξύ των άλλων και τα εξής:

«Κεφάλαιο Β’ Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών

ΑΡΘΡΟ 8

Ορισμός και Περιεχόμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου

1. Ρυθμιστικό σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της στα πλαίσια των πενταετών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ευρύτερη περιοχή Αθήνας για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού είναι η περιοχή του νομού Αττικής και η Μακρόνησος, εκτός από τα Κύθηρα.

2. Το ΡΣΑ αποβλέπει στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας μέσα στα πλαίσια της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη χωροταξική δομή και οργάνωσή της σε επίπεδο περιφέρειας, στη χωροταξική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφορών, της λοιπής τεχνικής υποδομής και του κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη μέτρων και στο σχεδιασμό για τη χωροταξική και τη νέα πολεοδομική δομή της πρωτεύουσας καθώς και στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων, στη λήψη μέτρων, όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, στο συντονισμό των προ γραμμάτων και των μελετών που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και που εκπονούνται από όλους τους άλλους φορείς, προ κειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και στον καθορισμό των απαιτούμενων για την εφαρμογή τους παρεμβάσεων, των προτεραιοτήτων πραγματοποίησης και χρηματοδότησης καθώς και των θεσμικών, οικονομικών και διοικητικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

ΑΡΘΡΟ 9

Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα, περιλαμβάνει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και ιδίως, μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, μέτρα για:

α) την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υγροτόπων, και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος,

β) την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους,

γ) την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, δ) τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της ηχορύπανσης

ε) την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.

ΑΡΘΡΟ 11

Στόχοι και Κατευθύνσεις

1. Οι γενικότεροι στόχοι, που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, είναι οι ακόλουθοι:

α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της.

β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

γ) η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.

δ) η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της πρωτεύουσας,

ε) η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.

2. Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας σε σχέση με το εθνικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:

α) σταθεροποίηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με απώτερη προοπτική τη μείωση του.

β) ανάσχεση της διόγκωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αναπροσανατολισμό των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια της Χώρας κατά προτεραιότητα,

γ) ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως εθνικού κέντρου επιτελικών λειτουργιών διακυβέρνησης, με αποκέντρωση προς την περιφέρεια της Χώρας των υπηρεσιών που δεν είναι επιτελικού επιπέδου ή δεν εξυπηρετούν την ίδια την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

3. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις που καθορίζονται για την εξέλιξη της ίδιας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας είναι οι ακόλουθοι:

α) η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχείων και η οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών,

β) η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να εξασφαλισθεί η επιθυμητή ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, με λήψη μέτρων που αφορούν τις κάθε είδους πηγές εκπομπής ρύπων, με κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, παροχή κινήτρων, επιβολή τελών και διοικητικών ποινών,

γ) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής με βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, ανακατανομή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήματος μαζικών μεταφορών, απομάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας,

δ) η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σχετική ενίσχυση της βιοτεχνίας και ελαφρός βιομηχανίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και ανάσχεση, έλεγχο και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα,

ε) η άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και στην ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με ανακατανομή χρήσεων, λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών
υποβαθμισμένων περιοχών,

στ) ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης με εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γης και επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαιρέτων με στόχο την αναβάθμισή τους και την ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό.

ζ) η διαφύλαξη της πρωτεύουσας από θεομηνίες και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της με λήψη των αναγκαίων μέτρων για αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, εξοπλισμό της με τα απαραίτητα δίκτυα

α. Αγροτοβιομηχανίες που ιδρύονται στο νομό σύμφωνα με το π. δ/γμα 84/1984.

β. Επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. θ του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70). 1.2.2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι ζώνες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 1.2.3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις επιδότησης για την αύξηση των εντατικών καλλιεργειών, των θερμοκηπίων και της ερασιτεχνικής καλλιέργειας εντός των ζωνών αυτών και η παροχή κινήτρων.

1.2.4. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιάς για εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη ΖΟΕ Αττικής γίνεται στην αξία που έχουν οι εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με την κατά το νόμο χρήση τους ως γεωργικής γης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής μπορεί να ορισθούν με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που, αν και περιβάλλονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ρητώς χαρακτηρίζονται ως χώροι «εκτός σχεδίου» που προορίζονται για γεωργική εκμετάλλευση.

1.3. Για την ισόρροπη κατανομή των κεντρικών πολεοδομικών λειτουργιών σε κάθε χωροταξική υποενότητα λαμβάνονται μέτρα για:

α) Την ανάπτυξη των κέντρων των περιαστικών υποενοτήτων και συγκεκριμένα του Λαυρίου, των Μεγάρων και του Καπανδριτίου σε αστικά κέντρα μεσαίου μεγέθους με χωροθέτηση σ’ αυτά κεντρικών λειτουργιών του επιπέδου της υποενότητας, στην οποία βρίσκονται με οργάνωση οικιστικών προγραμμάτων καθώς και ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων,

β) Την ανάπτυξη και οργάνωση δευτερευόντων αστικών κέντρων σε κάθε υποενότητα σε σημερινούς οικισμούς που παρουσιάζουν θετικές αναπτυξιακές τάσεις.2. Ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας.

2.1. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του αστικού ιστού λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης, τη δημιουργία περισσότερων κέντρων στην πόλη, τον έλεγχο χρήσεων γης, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς, την επέκταση των σχεδίων κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές).

2.1.1. Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης. Η ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης επιδιώκεται με:

– Απαγόρευση των κατατμήσεων γης, περιορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές κατοικίας, ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων κοινωνικής υποδομής και περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. – Ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας.- Οργανωμένα στεγαστικά προγράμματα.

– Συσχετίσεις των εκτάσεων που ανήκουν σε υπάρχοντες οικοδομικούς συνεταιρισμούς με τις περιοχές επεκτάσεων και επιδίωξη συνενώσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών ώστε να περιοριστεί η οικιστική εξάπλωση. Δεν εγκρίνεται η σύσταση νέων οικοδομικών συνεταιρισμών στην περιοχή της Αθήνας, εκτός αν οι εκτάσεις τους αφορούν τις περιοχές επεκτάσεων και αναπλάσεων της παραγράφου αυτής.

– Προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων. …»

Όπως, δε, πάγια κρίνεται από το Σ.τ.Ε., «…ως προς τον νομό Αττικής από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει αφενός μεν η βασική αρχή της ανασχέσεως της επεκτάσεως της πόλεως διά της δημιουργίας νέων περιοχών κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας αφετέρου δε η επιδίωξη διατηρήσεως και επαυξήσεως της γεωργικής γης στο πλαίσιο του προγράμματος της προστασίας του περιβάλλοντος και ενισχύσεως του πρωτογενούς τομέως της παραγωγής.» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 3184/2004 κ.ά.)

Εκτός των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το 71 Ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, της 6 Απριλίου 2001 και, έκτοτε, ισχύει, «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.»

Άλλωστε, όπως επίσης πάγια κρίνεται από το Σ.τ.Ε. (Απόφαση 3698/2000, και Π.Ε. 213/1999, 633/2002 κ.ά.), «…φυσικό περιβάλλον, εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείριση είναι ουσιώδης όρος της βιώσιμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατη βάση του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος.» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 3181/2004 κ.ά.), και, «…φυσικό περιβάλλον εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείριση είναι ουσιώδης όρος της βιώσιμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατη βάση του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. Υπό την έννοια δε αυτού η Agenda 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισιν της και συνιστά την ανάκτησιν της.» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 3698/2000 κ.ά.)

Αλλά, η συγκεκριμένη περιοχή στη θέση «Κάντζα-ΚΑΜΠΑ» του Δ. Παλλήνης, για την οποία εγκρίθηκε η Σ.Μ.Π.Ε. και ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας με το Π.Δ. 19- 10-2011, αποτελείται από τις εκτάσεις, Ει=4,930 στρεμ., Ε2=2,254 στρεμ., Ε3=19,511 στρεμ., Ε4=32,689 στρεμ., Ε5=21,312 στρεμ., Ε6=143,592 στρεμ., Ε7=35,664 στρεμ., Ε8=7,116 στρεμ., Ε9=9,24373 στρεμ., Ει0=20,248 στρεμ., Ειι=4,000 στρεμ., Ει2=0,405 στρεμ., Ε13=1,192 στρεμ., Ει4=0,560 στρεμ., Εΐ5=0,6946 στρεμ. και Ει6=13,1923 στρεμ., και συνολικά ΣΕι-ι6=317,32363 στρεμ., που, όπως διαπιστώθηκε από τον Δασάρχη Πεντέλης και αναφέρεται στις με αριθμούς 5311/20-7-1998 και 1862/31-3-1998 Πράξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, που κατέστησαν οριστικές και τελεσίδικες, όπως βεβαιώνεται στις με αριθμούς 3376/3-11-1998 και 2055/1-7-1998, αντιστοίχως, Αποφάσεις της Δ/νσης Δασών Αττικής, ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, που περιλαμβάνει τις γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Έτσι, οι εκτάσεις, που βρίσκονται στη θέση «Κάντζα-ΚΑΜΠΑ» του Δ. Παλλήνης, συνολικού εμβαδού επιφανείας ΣΕι.ι6= 317,32363 στρεμ., στις οποίες αφορά η Σ.Μ.Π.Ε. και ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση της Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, είναι γεωργικές και, μάλιστα, στο παρελθόν, αποτελούσαν τους περίφημους αμπελώνες Καμπά, και, ως εκ τούτου, είναι προστατευόμενες, από τις διατάξεις, τόσο, του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 9 παρ. α-β, 11 παρ. 1β-4α και 21 παρ. 1.2.1. του Κ.Β.Π.Ν.

Μάλιστα, η περιοχή αυτή καθορίζεται ως Γεωργική, στο Διάγραμμα 1 «Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» που συνοδεύει το Ρ.Σ.Α. που εγκρίθηκε με τον Ν. 1515/1985 (Φ.Ε.Κ. 18Α718-2-1985) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2730/1999 (Φ.Ε.Κ. 130Α725-6-1999).

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην με αριθμό 2675/2001 Απόφαση του Σ.τ.Ε. με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 28566/6321/10-11-1999 Απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην ένταξη της περιοχής Κτήματος Καμπά στο Γ.Π.Σ. Παλλήνης, «Η περιοχή “Καμπά” δεν είχε περιληφθεί εντός των ορίων του αρχικού Γ.Π.Σ. ως υπό πολεοδόμηση περιοχή, είχαν όμως έκτοτε καθορισθεί για αυτήν αφενός μεν ζώνη προστασίας τοπίου “στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου Καμπά”. Όπως εκτίθεται στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 97/21-6-1990 Έγγραφο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς την Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, η τελευταία αυτή ζώνη θεσπίστηκε προς προστασία των “περίφημων αμπελώνων” Καμπά προκειμένου να επιτρέπεται εκεί μόνον γεωργική χρήση.»

Συνεπώς, με τα πιο πάνω δεδομένα, το Π.Δ. 19-10-2011, εγκρίνοντας την Σ.Μ.Π.Ε. και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της περιοχής Κάντζα-Καμπά, του Δ. Παλλήνης, ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, τελεί σε αντίθεση με τα κριτήρια που τίθενται για τον σκοπό αυτόν, στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, αφού οι εκτάσεις που περιλαμβάνει αποτελούν Γεωργική Γη, της οποίας επιβάλλεται η διατήρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο, του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 9 παρ. α-β, 11 παρ. 1 β-4α και 21 παρ. 1.2.1. του Κ.Β.Π.Ν., καθώς και της με αριθμό 48659/2861/14-6-1989, Απόφασης του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενιού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.»

Με έρεισμα την παραπάνω συνταγματική επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 106, στις διατάξεις του Ν. 1515/1986, με το οποίο εγκρίθηκε το Ρ.Σ.Α. και το Πρόγραμμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, όπως κωδικοποιήθηκαν στον Κ.Β.Π.Ν., περιλαμβάνονται και τα εξής, για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,

«ΑΡΘΡΟ 10

Στόχοι και Κατευθύνσεις

2. β) ανάσχεση της διόγκωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποπροσανατολισμό των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια της χώρας κατά προτεραιότητα.

3. δ) η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σχετική ενίσχυση της βιοτεχνίας και ελαφράς βιομηχανίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και ανάσχεση, έλεγχο και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα.

4. α) η θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, όπως αυτή ορίζεται στα διαγράμματα του Αρθ-22, ως αυτοτελούς χωροταξικής ενότητας της χώρας που μπορεί να υποδιαιρείται σε χωροταξικές υποενότητες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται:

αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε υποενότητας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ειδικότερα πλήρη αξιοποίηση των ιδιαιτέρων δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, των φυσικών και των πλουτοπαραγωγικών της πόρων.
ισόρροπη κατανομή των κεντρικών λειτουργιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε υποενότητας με σκοπό να λειτουργεί με σχετική αυτάρκεια.
β) η ανασυγκρότηση του αστικού ιστού με την ανάσχεση της εξάπλωσης και την εξυγίανση της πόλης, τη δημιουργία πολυκεντρικής δομής, τον έλεγχο χρήσεων γης καθώς και των πυκνοτήτων, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς καθώς και την αναβάθμιση και αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής της Αθήνας και του Πειραιά με έμφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 22

Παράρτημα – Διαγράμματα

1.2.1. Γ/α την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της πρωτεύουσας και την οικονομική ανασυγκρότηση των υποενοτήτων της, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της γεωργικής γης και του πρωτογενούς τομέα γενικότερα. …

2.1. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του αστικού ιστού λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης, τη δημιουργία περισσότερων κέντρων στην πόλη, τον έλεγχο χρήσεων γης, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς, την επέκταση των σχεδίων κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές).

2.1.1 Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης. Η ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης επιδιώκεται με:
Απαγόρευση των κατατμήσεων γης, περιορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές κατοικίας, ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων κοινωνικής υποδομής και περιορισμό εκτός σχεδίου δόμησης.»

Όπως δε κρίθηκε από το Σ.τ.Ε.,

«Εκ των άρθρων 24 και 106 του Συντάγματος (Π.Ε. 577/1995) και εκ των άρθρων 130Ρ, 130Σ και 130Τ της Συνθήκης Maastricht κυρωθείσης με τον Ν. 2077/1992 (Α’ 136), προκύπτει ότι κάθε οικιστική ανάπτυξη, πρέπει να είναι βιώσιμη, υπό την έννοια, ότι η ίδρυση και επέκταση οικισμών, δέον να γίνεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, χωρίς περιττή ανάλωση φυσικού κεφαλαίου (πρβλ. Π.Ε. 577/1995). Υπό το φως του κανόνος αυτού, δέον να ερμηνεύονται και οι διατάξεις του Ν. 1515/1985 “Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας” (Α’ 18) εξ ων συνάγεται, ότι μείζων στόχος του Ρυθμιστικού
Σχεδίου, είναι η ανάσχεση της οικιστικής αναπτύξεως της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, η οποία δέον να θεωρηθή ως κεκορεσμένη από της πλευράς αυτής (βλ. ιδίως άρθρο 3 παράγρ. 4 εδάφ. Β’, άρθρο 15 παράγρ. 2 εδάφ. 1 Ν. 1515/1985).» (Π.Ε. Σ.τ.Ε. 618/1995 κ.ά.)

Αλλά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Δ. 20-2-2003 για τη Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων, στην υποενότητα της Ανατολικής Αττικής, στην οποία βρίσκεται η περιοχή, που με το Π.Δ. 19-10-2011, χαρακτηρίζεται και οριοθετείται ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως Υποδοχείς εγκαταστάσεων του Δευτερογενούς Τομέα Υψηλής Τεχνολογίας και του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, ανέρχονται σε ΕΒ-Γ=4.625.000 μ2, που με μέσο συντελεστή δόμησης σ.δ.=0,60 επάγονται την δόμηση συνολικής επιφάνειας: ΔΒ-Γ=4.625.000 Χ 0,60= 2.775.000 μ2.
Μάλιστα, στην επιφάνεια αυτή πρέπει να προστεθούν ακόμα ΔΒ-Γ_Λ= 158.000 μ2 που αναμένεται να κατασκευασθούν για τις ίδιες χρήσεις στο Λαύριο, βάσει του Π.Δ. 17-2-1998 (Φ.Ε.Κ. 125Δ727-2-1998)

Έτσι, με βάση τις παραπάνω προβλέψεις των Π.Δ. 20-2-2003 και 17-2-1998, η αναλογία δομημένης επιφάνειας εγκαταστάσεων Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα, ανά χιλίους κατοίκους της υποενότητας Ανατ. Αττικής, που έχει πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 287.207 κάτοικους, είναι αΑ.Α.= (2.775.000+158.000) / 287.807= 10.847 μ2/1000 κατοίκους, όταν στο σύνολο της επικράτειας είναι στο επίπεδο των 30 μ2/1000 κατοίκους (!!!;;;)

Επομένως με την έγκριση της Σ.Μ.Π.Ε. και του χαρακτηρισμού και της οριοθέτησης, ως Π.Ο.Α.Π.Δ, της, εν λόγω, περιοχής στην υποενότητα της Ανατ. Αττικής, επέρχεται, εκτός της μείωσης της γεωργικής γης:

Α. Διόγκωση των οικονομικών δραστηριοτήτων,
Β. Εξάπλωση της πόλης, και,
Γ. Εξάπλωση του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας.
Έτσι με τα πιο πάνω δεδομένα το Π.Δ. 19-10-2011 εγκρίνοντας την Σ.Μ.Π.Ε. και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση του Κτήματος Καμπά του Δ. Παλλήνης, ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, τελεί σε αντίθεση με τα κριτήρια που τίθενται για τον σκοπό αυτόν στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, η επέκταση του Σχεδίου Πόλης (Σ.Π.), σε 315,17290 στρεμ. και μάλιστα, με χρήσεις Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, συνολικού εμβαδού επιφανείας 90.000,00 μ2, τελεί σε αντίθεση με τις διατάξεις τόσο, των άρθρων 24 παρ. 1-2 και 106 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 9 παρ. α-β, 11 παρ. 1 β-3δ-3στ-4α-4β και 22 παρ. 1.2.1-2.1 του Κ.Β.Π.Ν., όπως ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε.

Και, ναι, μεν, με την παρ. XV του άρθρου 2 του Π.Δ. 20-2-2003, καθορίζεται το Κτήμα αυτό, ως περιοχή με το στοιχείο Κ1 (Ζώνη Εγκατάστασης Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα), πλην, όμως, η διάταξη αυτή, ελεγχόμενη παρεμπιπτόντως, λόγω του κανονιστικού χαρακτήρα, που έχει, σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού δικαίου, δεν συνάδει με την Νομοθετική Εξουσιοδότηση, αφού με αυτήν δεν διατηρείται, αλλά καταργείται ο γεωργικός χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνει, κατά παράβαση των διατάξεων, τόσο, των άρθρων 24 παρ. 1-2 και 106 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 9 παρ. α-β, 11 παρ. 1 β-3δ-3στ-4α-4β και 22 παρ. 1.2.1-2.1 του Κ.Β.Π.Ν., όπως ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε., και ως εκ τούτου, ουδέν έννομο αποτέλεσμα επάγεται.

Άλλωστε, όπως κρίθηκε με το Π.Ε. 212/2003, που αφορά στο Δ/γμα αυτό, η θέσπιση ακόμα και χρήσεων Κατοικίας, «…είναι νόμιμη υπό την προϋπόθεση ότι οι περιοχές αυτές προβλέπονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως οικιστικές, αντιθέτως δεν τίθενται νομίμως οι σχετικές διατάξεις αν οι περιοχές αυτές προβλέπονται ως γεωργικές από το Ρ.Σ.Α.»

Περαιτέρω, και ανεξαρτήτως των παραπάνω πλημμελειών του Π.Δ. 19-10-2011, με το άρθρο 2 αυτού,

«Χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται ως «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) Τριτογενούς Τομέα» εδαφικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 315.172,90 τ.μ. του πρώην κτήματος Καμπά που βρίσκεται στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης του Νομού Αττικής, όπως αυτές εμφαίνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή και καφέ χρώμα στο σχετικό πρωτότυπο τοπογραφικό σχέδιο (2) σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 35120/2011 πράξη του και αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.»

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Σχέδιο, κλίμακας 1:2.000, που συνοδεύει το Π.Δ. 19-10-2011, σε συνδυασμό και με τις με αριθμούς πρωτ. 5311/20-7-1998 και 1862/31-3-1998 Πράξεις Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης, στη συνολική επιφάνεια των ΣΕΚ=315.172,90 τ.μ., περιλαμβάνονται οι εξής 13 ανεξάρτητες και αυτοτελείς από πολεοδομική άποψη εκτάσεις:

Ει=4.930,00 μ2, Ε2=2.254,00 μ2, Ε3=19.511,00 μ2, Ε4=32.689,00 μ2, Εδ=21.312,00 μ2, Ε6=143.592,00 μ2, Ε7=35.664,00 μ2, Ε8=7.116,00 μ2, Ε9=9.243,73 μ2, Ειο=20.248,00 μ2, En=4.000,00 μ2, Ει3=1.192,00 μ2, και Εΐ6=13.192,30 μ2.

Αλλά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124Α713-6-1997), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2742/1999 (Φ.Ε.Κ. 207Α77-10-1999) και τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 306Α731-12-2003) και, ίσχυε τότε..

«Η εδαφική έκταση που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ πρέπει να είναι ενιαία και να έχει ελάχιστη επιφάνεια “πενήντα (50) στρέμματα”. Δεν θεωρείται ενιαίο η έκταση που διακόπτεται από εγκεκριμένες εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές οδούς. Δεν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της έκτασης που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ τα ρέματα, οι εκτάσεις που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (ιδίως δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι) και οι οποίες παραμένουν εκτός σχεδίου και οι μη εγκεκριμένες οδοί που τυχόν περιλαμβάνονται στην έκταση αυτή.»

Και, ναι, μεν, οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997, όπως ισχύει, αναφέρονται ρητά στις περιπτώσεις Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) πλην, όμως, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, έχουν εφαρμογή και στις Π.Ο.Α.Π.Δ., αφού, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 1650/1986, όπως ίσχυε κατά την έκδοση του Π.Δ. 19-10-2011, είναι και αυτές Π.Ε.Ρ.ΠΟ. με χρήσεις του Δευτερογενούς και του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, καθόσον, η έκταση τους ανήκει αποκλειστικά σε ιδιώτες, η κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης της Π.Μ., γίνεται από ιδιώτες και η πολεοδόμηση είναι ειδική και συντάσσεται και εγκρίνεται με ειδική διαδικασία, περιλαμβάνοντας ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Με τα παραπάνω δεδομένα, το Π.Δ. 19-10-2011, εγκρίνοντας τη Σ.Μ.Π.Ε. και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Π.Ο.Α.Π.Δ. σε εδαφικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας ΣΕΚ=315.172,90 μ2, δεν εναρμονίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997, όπως ίσχυε κατά την έκδοση του Π.Δ. 19-10-2011, αφού αυτό περιλαμβάνει 13 ανεξάρτητες και αυτοτελείς από πολεοδομική άποψη εκτάσεις, εκ των οποίων, μάλιστα, μόνο μια, η Ε6=143.592,00 μ2, έχει εμβαδόν επιφανείας μεγαλύτερο των 50.000,00 μ2.

4. Συμπεράσματα

4.1 Έλεγχος συμβατότητας με τα κριτήρια της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης του Π.Δ. 19-10-2011 Έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. και του χαρακτηρισμού και της οριοθέτησης ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας

4.1.1. Κανονιστικός Χαρακτήρας

Το Π.Δ. 19-10-2011, είναι στο σύνολο του κανονιστικού χαρακτήρα, και, ως εκ τούτου, ελέγχεται παρεμπιπτόντως οποτεδήποτε, ελέγχεται και ως μέρος, της σύνθετης διοικητικής ενέργειας, που τελειούται με την έκδοση και δημοσίευση στην Ε.τ.Κ. του Π.Δ/τος Έγκρισης της Π.Μ. Π.Ο.Α.Π.Δ., στην οποία αφορά, ελέγχεται και ευθέως με την προσβολή του Δ/τος αυτού, αφού τότε χάνει την αυτοτέλεια του και ενσωματώνεται στο τελευταίο.

4.1.2. Στοιχεία μη συμμόρφωσης με την Νομοθετική
Εξουσιοδότηση

Σε ότι αφορά το Π.Δ 19-10-2011 επισημαίνονται τα εξής :

I. Ερείδεται στις διατάξεις της παρ. XV του άρθρου 2 του Π.Δ. 20-2-2003. που ελεγχόμενη παρεμπιπτόντως, λόγω του κανονιστικού χαρακτήρα, βρίσκεται μη νόμιμη, αφού με αυτήν, η, εν λόγω, περιοχή, προβλέπεται ως «Περιοχή με το στοιχείο Κ1» και «Ζώνη Εγκαταστάσεων Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα», θεωρώντας ότι παραβιάζονται οι διατάξεις, τόσο των άρθρων 24 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 9 παρ. α-β, 11 παρ. 1 β, 3δ, 3στ, 4α-β και 22 παρ. 1.2.1. και 21 του Κ.Β.Π.Ν. που αφορούν στο Ρ.Σ.Α.

Ειδικότερα, με την διάταξη αυτή:

α. Δεν διατηρείται αλλά καταργείται ο γεωργικός χαρακτήρας που έχει η έκταση, εμβαδού επιφανείας ΕΟΛ=315.172,190 μ2, δυνάμει των με αριθμούς πρωτ. 1862/31-3-1998 και 5311/20-7-1998 τελεσίδικων Πράξεων του Δασάρχη Πεντέλης, με τις οποίες διαπιστώθηκε, ότι ανήκει στην Κατηγορία της παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, ως γεωργικώς καλλιεργούμενη, καθώς και σύμφωνα με το Σχέδιο, κλίμακας 1:25.000 του ηπειρωτικού τμήματος του Ρ.Σ.Α., όπου απεικονίζεται με τον χαρακτηρισμό «Γεωργική Γη», όταν μάλιστα είναι γνωστό σε όλους, ότι, σε αυτήν, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα οι περίφημοι αμπελώνες Καμπά, ενώ με το Γ.Π.Σ. Παλλήνης είχε χαρακτηρισθεί για τον σκοπό αυτόν ως Ζώνη Προστασίας Τοπίου, και,

β. Επέρχεται, εξάπλωση της πόλης σε περιοχή που δεν υφίστανται αυθαίρετα κτίσματα, εμβαδού επιφανείας ΕΟΛ=315.172,190 μ2, διόγκωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, μείωση της γεωργικής δραστηριότητας και διόγκωση του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας κατά 90.000 μ2.

Τελεί σε αντίθεση προς τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999 και η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 3889/2010 και ίσχυε κατά την έκδοση του, αφού παραβιάζει και ευθέως τις διατάξεις του εγκεκριμένου με τον Ν. 1515/1985 Ρ.Σ.Α., που αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού με τις κατευθύνσεις του οποίου πρέπει να εναρμονίζεται

ΙΙ Συντάχθηκε, ανεξαρτήτως της παραπάνω διαπίστωσης:

α. Κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του Π.Δ. 19-10-2011. αφού εκτός της εδαφικής έκτασης εμβαδού επιφανείας
ΣΕκ=315.172,190 μ2, που χαρακτηρίζεται και οριοθετείται ως Π.Ο.Α.Π.Δ. με αυτό, περιλαμβάνει επιπλέον, και, εκτάσεις εμβαδού επιφανείας ΕΚΧ-ΟΛ= 83.187,86 μ2, που ανήκουν στην Δημόσια Περιουσία του Δ. Παλλήνης, εκ των οποίων, μάλιστα, εκτάσεις εμβαδού επιφανείας ΕΚχ-ι=6.288,07 περιλαμβάνονται στο Ο.Τ. 1, στο οποίο καθορίζεται Ζώνη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων,

β. Κατά παράβαση των κατευθύνσεων του Ν. 4277/2014 “Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις ” (ΦΕΚ 156 Α’ /1-8-2014) αφού με αυτήν δεν εξασφαλίζεται ο διάδρομος της παλαιάς γραμμής Λαυρίου στο τμήμα Σ/Σ/ Κάντζας – Παιανίας – Πόλης Κορωπίου όπως προβλέπεται στο Παράρτημα XIV παρ. 2 ε άρθρου 30 του Νόμου αυτού,

γ. Χωρίς καμία πρόβλεψη για τις διαδρομές των πεζών με τον κατακερματισμό των κοινοχρήστων χώρων που σε συνδυασμό με την διακοπή της συνέχειας των προστατευόμενων περιοχών στις θέσεις του οινοποιείου και του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού καθιστά τους χώρους αυτούς μη λειτουργικούς για την ευρύτερη οικιστική περιοχή και τους επισκέπτες δ. Σε αναντιστοιχία με τις προβλέψεις της μελέτης στρατηγικής τοπίου εφόσον οι βιολογικοί αμπελώνες αντί να χωροθετηθούν σε γειτνίαση με το παλαιό οινοποιείο, (Κ.Χ. 5 και 4), αυτοί προβλέπονται σε άλλες θέσεις που δεν συμβάλουν στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του οινοποιείου, ε. Χωρίς να ληφθεί υπόψη ούτε να αντιμετωπισθεί η κατάληψη δύο λωρίδων από τα σταθμευμένα οχήματα (μία ανά κατεύθυνση) του κόμβου Α/Κ17Κάντζας που στη μελέτη της κυκλοφοριακής θεώρησης αναγνωρίζεται η επιβάρυνση του από τον κυκλοφοριακό φόρτο της νότιας κύριας εισόδου του συγκροτήματος

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, η Π.Μ. ένταξης του Κτήματος αυτού στο Σ.Π. ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, συντάχθηκε, χωρίς να υφίσταται νόμιμο έρεισμα σε Σ.Μ.Π.Ε. και Χαρακτηρισμό και Οριοθέτηση της για τον σκοπό αυτό και προτείνεται να απορριφθεί στο σύνολο της.

Εισηγούμαστε

Την απόρριψη στο σύνολο της, της Π.Μ. διότι δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της Νομοθετικής Εξουσιοδότησης και τους κανόνες της Πολεοδομικής επιστήμης.

Παλλήνη 24/4/2015

Ο Προϊστάμενος των Τ. Υ. Ο Δ/ντής των Τ. Υ.

Β. Πολυχρονόπουλος. Ν. Λιόγας
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός