Έξη Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παλλήνης με προσφυγή τους ζητούν ακύρωση της απόφασης για την Πράξη Εφαρμογής Ανθούσας

Όπως προαναγγέλθηκε από τον “Νεολόγο” έξη Δημοτικοί Σύμβουλοι, έξη Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την Πράξη Εφαρμογής Ανθούσας, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2021.

Η προσφυγή κατά της απόφασης κατατέθηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης:

 • Ειρήνη Κουνενάκη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας»
  Μαρία Αμοργιανού,
  Μίλια Κόπτη,
 • Θεοδώρα Πασχαλίδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, «Λαϊκή Συσπείρωση»
  Γιώργο Ριζά,
 • και Δημήτριο Καρκούλια

και στηρίζεται στους εξής δύο λόγους:

Ο πρώτος λόγος

1.- Διότι ελήφθη με την συμμετοχή στη ψηφοφορία εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων στην Δημοτική Κοινότητα Ανθούσας όπως των κ.κ. Αγγέλου Λιακοπούλου Δημοτικού Συμβούλου, Γεωργίου Μαρκουλή Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου Ανθούσας και του κ. Τριαντάφυλλου Κουτσικούρη εκλεγμένου στην Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης, οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία στην Ανθούσα και επομένως είχαν άμεσο υλικό και ηθικό συμφέρον από την έκβαση της ψηφοφορίας ενώ κατά Νόμον έπρεπε να εξαιρεθούν από την διαδικασία.

Κατά το Άρθρο 99 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη».

Στην προκειμένη περίπτωση τόσον ο Πρόεδρος του ΔΣ όσον και οι ίδιοι αν και ετέθη θέμα από την κ. Κουνενάκη, δεν ζήτησαν την εξαίρεση τους και δεν απείχαν από την συζήτηση και ψηφοφορία της αιτήσεως μας καθιστώντας την εκδοθείσα απόφαση άκυρη.

Ο δεύτερος λόγος

2.- Η προσβαλλομένη απόφαση είναι επίσης άκυρη διότι η υπερψηφισθείσα πρόταση του Δημάρχου ετέθη κατά την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και δεν ετέθη ως πρόταση εκτός ημερησίας διάταξης .

Κατά τον Νόμο «ο Δήμαρχος εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συμβούλιο.

Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Δηλαδή, όφειλε η πρόταση του να τεθεί ως θέμα εκτός ημερησίας Διάταξης , να χαρακτηρισθεί ως κατεπείγον θέμα και να ψηφισθεί προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία και όχι να τεθεί ως πρόταση και θέμα ενώ διεξάγονταν η συζήτηση για το θέμα που είχαμε εισάγει εμείς.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και ασκείται εμπρόθεσμα.

Δια τους λόγους αυτούς ζητάμε

Την ακύρωση της με αριθμό 049/2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης Αττικής ( ΑΔΑ 68ΙΛΩΞΚ-Σ6Η ), με θέμα «λήψη απόφασης επί του περιεχομένου του υπ. αριθμ. πρωτ. 18537/04-06-2021 εγγράφου Δημοτικών Συμβούλων, με θέμα την πράξη εφαρμογής της Ανθούσας».

Ενδέχεται η επιβολή ποινής αργίας στους τρεις αιρετούς

Στην περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κάνει δεκτή την προσφυγή των 6 Δημοτικών Συμβούλων, ενδέχεται να επιβληθεί στους τρεις αιρετούς που αν και είχαν έννομο συμφέρον εν τούτοις συμμετείχαν στη σχετική ψηφοφορία, να τιμωρηθούν με την ποινή της αργίας.

Τι λέει το Άρθρο 99 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

 1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.