Συγκροτούνται Πειθαρχικά Συµβούλια για τις υποθέσεις εργαζομένων στην Aυτοδιοίκηση

Με απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών συγκροτούνται Πειθαρχικά Συµβούλια στις Περιφέρειες. Η απόφαση προσδιορίζει αναλυτικά τα μέλη και τον αριθμό των πειθαρχικών συμβουλίων σε κάθε περιφέρεια. Τα πειθαρχικά συμβούλια που συγκροτούνται θα ασχολούνται με υποθέσεις εργαζομένων στις περιφέρειες και στους Δήμους.

Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τα πρωτοβάθμια συμβούλια συγκροτούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται ένα πειθαρχικό συμβούλιο για θέματα εργαζομένων στις περιφέρειες και ένα πειθαρχικό συμβούλιο για θέματα που αφορούν δημοτικούς υπαλλήλους.

Η υπουργική απόφαση προσδιορίζει ονομαστικά τα μέλη σε κάθε πειθαρχικό συμβούλιο. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται σε κεντρικό επίπεδο και διερευνά σε ανώτερο βαθμό υποθέσεις που παραπέμπονται από τα πρωτοβάθμια. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια μπορούν να ελέγξουν αυτεπάγγελτα αποφάσεις των πρωτοβάθμιων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τα ανωτέρω πειθαρχικά συµβούλια θα συνεδριάζουν εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.