Αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης εκπρόθεσμης γέννησης στα ληξιαρχεία των Δήμων

Εντολή, άμεσα, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να επιλυθεί το κρίσιμο ζήτημα της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με τη δήλωση εκπρόθεσμης γέννησης, έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αφορμή, η Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων, με αντικείμενο τη διαδικασία καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης κατά τα έτη 2011-2013, στην οποία αναδείχθηκαν σημαντικά στοιχεία κακοδιοίκησης.

Η εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού αναφέρεται σε σειρά ρυθμίσεων όπως:

Τη δυνατότητα επαναφοράς της ρύθμισης περί χορήγησης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα σε περίπτωση καταχώρισης εκπρόθεσμης δήλωσης γέννησης, όπως προέβλεπε προϊσχύουσα διάταξη νόμου, σε συνδυασμό με την πρόταση Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 16157/2005(ΦΕΚ Β΄434) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας η γέννηση να δηλώνεται μόνο κατόπιν άδειας του αρμοδίου εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.

Την επαναφορά της προϊσχύουσας διαδικασίας ως προς τον τρόπο είσπραξης των προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης της γέννησης, σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα εισπράττονται δια της υποβολής ισόποσων παραβόλων τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση της γέννησης στο Ληξιαρχείο, πριν την έκδοση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.

Τη δυνατότητα εισαγωγής δικλείδων διασφάλισης της ορθότητας των στοιχείων που εισάγονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων, και

Τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης ότι τόσο η παραλαβή όσο και η συμπλήρωση των ληξιαρχικών πράξεων, με πλήρη και ακριβή στοιχεία, θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και θα εκπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση δειγματοληπτικού ελέγχου ως προς την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων .

Τέλος να επισημανθεί πως στο προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών θα εισαχθεί διάταξη που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της μητρότητας κάθε νεογέννητου παιδιού.

Σε όσα γεννιούνται σε νοσοκομείο θα χρειάζεται , όπως προβλέπει ήδη ο νόμος, πιστοποίηση τόσο από τον γιατρό όσο και από το νοσοκομείο. Για όσα παιδιά γεννιούνται εκτός μαιευτηρίου θα απαιτείται η χρήση αδιαμφισβήτητων μέσων της τεχνολογίας, της ιατρικής και του Δικαίου.