Με έσοδα στα επίπεδα του 2015 & αύξηση επισκεψιμότητας στο «Smart Park», έκλεισε για τη REDS το Α! εξάμηνο 2016

Έσοδα, ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ έναντι εσόδων περίπου 3,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσίασε η εταιρεία REDS (ιδιοκτήτρια του Κτήματος Καμπά στην Κάντζα) του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Σε σχέση µε τη γνωστή υπόθεση απαλλοτρίωσης γης στο “Τρίγωνο Κάντζας” Δήμου Παλλήνης, από το ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανοµένων τόκων και δικαστικών εξόδων) το οποίο καταβλήθηκε από το Δήμο Παλλήνης προς τη REDS, ποσό περίπου 3,3 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιήθηκε για μερική αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,04 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την δραστηριότητά της στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκμίσθωση ακινήτων της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» στο εμπορικό πάρκο, «Smart Park» στα Σπάτα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κάλυψη των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης του εμπορικού πάρκου «Smart Park» είναι πλήρης και σε επίπεδο επισκεψιμότητας βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις.

Επιπρόσθετα και σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, η μέση επισκεψιμότητα του Εμπορικού Πάρκου Σπάτων αυξήθηκε κατά 1,7% ενώ ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων του, αυξήθηκε κατά 3,6% (µη συμπεριλαμβανομένης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.)