Οι δυνατότητες είσπραξης εσόδων & πληρωμής δαπανών στους Δήμους που δεν έχουν εγκεκριμένο Προϋπολογισμό

Οδηγίες για το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των Δήμων και την καθυστέρηση έγκρισης τους από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με τις οποίες προσδιορίζονται οι κατά παρέκκλιση περιπτώσεις είσπραξης εσόδου και πληρωμής δαπανών.  

Ειδικότερα, το έγγραφο οδηγιών αναλύει ζητήματα εφαρμογής του αρ.160 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006), στην παρ.1 του οποίου προβλέπεται, ότι:

«Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος Π/Υ, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο Π/Υ του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:

(α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.158.,
(β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, επισημαίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον δεν υπάρχει επικυρωμένος Προϋπολογσιμός και μόνο για το πρώτο τρίμηνο, υφίσταται πλασματικά επικυρωμένος Π/Υ του νέου έτους και η διενέργεια των προβλεπόμενων δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγραμμένων πιστώσεων των οικείων ΚΑΕ αυτού.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι μόνη και αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους ΚΑΕ του Π/Υ του οικονομικού έτους που έληξε, χωρίς να εξετάζεται αν αυτές είχαν αναλωθεί εντός του έτους αυτού και εάν υπάρχει υπόλοιπο κατά τη λήξη του.

Δαπάνες για τις οποίες δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του προηγούμενου έτους, δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν.

Σημειώνεται ότι τόσο στις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όσο και στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σκόπιμο είναι να μνημονεύεται ότι αυτά εκδίδονται βάσει των διατάξεων του αρ. 160 του Κ.Δ.Κ..

Περαιτέρω, το ΥΠΕΣ ερμηνεύει πως με την προσθήκη στις υποχρεωτικές δαπάνες των δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, χωρίς να προσδιορίζεται για αυτές (α) ο χρόνος γένεσης τους και (β) το εάν αυτές αφορούν σε υποχρεωτικές δαπάνες, καθίσταται σαφής η βούληση του νομοθέτη να συμπεριλάβει στις υποχρεωτικές δαπάνες όλες ανεξαιρέτως τις ανεξόφλητες δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις και άρα και αυτές των οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), οι οποίες μπορούν να πληρωθούν με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών