Κατάρτιση του ΕΣΠΑ 2021-2027 δίχως τη συμμετοχή εκπροσώπων του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης

Τη σύσταση των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθόρισε Απόφαση του Πρωθυπουργού η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 432).

Σύμφωνα με την Απόφαση στην κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ -παραδόξως- συμμετέχει μόνο ο β΄ βαθμός Αυτοδιοίκησης, με εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ενώ δεν προβλέπει αντίστοιχη συμμετοχή του α΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα τα όργανα που προβλέπει η απόφαση είναι:

Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ
Όργανα υποστήριξης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνουν την Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ και πέντε Ομάδες Στόχων Πολιτική.
H Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ έχει ως έργο τη διατύπωση προτάσεων προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέσω αυτού στο υπουργικό συμβούλιο για:

(α) τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και

(β) τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων αρμόδιο για το ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο, ο οποίος συγκαλεί την Επιτροπή και συντονίζει το έργο και τη λειτουργία της,

2) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου,

3) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που ορίζεται από την ίδια,

4) τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς: i) Βιομηχανίας, ii) Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, iii) Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, iv) Έρευνας & Τεχνολογίας, καθώς και v) Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής & Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

5) τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων: i) Οικονομικών (με αρμοδιότητα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), ii) Εσωτερικών, iii) Υποδομών και Μεταφορών, iv) Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με αρμοδιότητα για τους τομείς περιβάλλοντος, χωροταξίας και ενέργειας), v) Παιδείας και Θρησκευμάτων, vi) Τουρισμού, vii) Υγείας, viii) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με αρμοδιότητα για τους λιμένες και τη νησιωτική πολιτική), ix) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, x) Πολιτισμού & Αθλητισμού (με αρμοδιότητα για τον πολιτισμό), xi) Ψηφιακής Διακυβέρνησης, xii) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, xiii) Εξωτερικών, xiv) Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου τους, η υλοποίηση των οποίων δύναται να χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία της ΕΕ,

6) τους Γενικούς Γραμματείς Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

7) τους Διευθυντές του Οικονομικού Γραφείου και του Γραφείου Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού,

8) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού.

Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή/και εκπρόσωποι άλλων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, πέραν των ανωτέρω, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι, μετέχουν, όταν απαιτείται, στις εργασίες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.

Η διάρκεια όλων των ανωτέρω οργάνων ορίζεται μέχρι την οριστική υποβολή του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ