Τι επιτρέπεται και τι όχι στους Δήμους στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Ποιοί είναι οι περιορισμοί που ισχύουν στους Δήμους στην διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών πριν τις Δημοτικές Εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών; Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, οι περιορισμοί είναι:

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Ο συγκεκριμένος περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.

Αναφορικά με το Δημοτικό Συμβούλιο: ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, θα αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και όχι π.χ. για τον προγραμματισμό μίας ανάπλασης πλατείας, ή για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου. Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου κλπ), τότε το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ψηφίζει αποφάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου προαπαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή δεν έχει ληφθεί. Για παράδειγμα, εφόσον το Δ.Σ. έχει λάβει πριν τις 18 Απριλίου απόφαση για την αγορά ενός απορριμματοφόρου, τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και εν μέσω εκλογών, να καταρτίσει τους όρους του διαγωνισμού και να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία κανονικά ή και να προβεί στην κατακύρωση διαγωνισμού.

Επίσης ο Δήμαρχος μπορεί να συνεχίσει να παίρνει κανονικά αποφάσεις, όπως για παράδειγμα οι απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και υπηρεσίες, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.