Εκλογικές δαπάνες & προβολή συνδυασμών / υποψήφιων τα επεξηγούμενα σε εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών

Στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, στην παρακολούθηση τους μέσω των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά, δικαιοδοτικά και ελεγκτικά όργανα και σε επί μέρους ρυθμίσεις που αφορούν στα οικονομικά καθώς και στην προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων, αναφέρεται εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με την υπογραφή του υπουργού, Αλέξανδρου Χαρίτση.

Η εκλογική Εγκύκλιος αναφέρεται σε πέντε ενότητες:

Στο πρώτο μέρος οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3870/2010.

Το δεύτερο μέρος αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Οικονοµικά συνδυασµών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονοµικών τους και άλλα, συναφή µε τα οικονοµικά τους, θέµατα.

Στο τέταρτο μέρος επεξηγούνται:

α) οι απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση των συνδυασµών και των υποψηφίων και

β) ο προσδιορισµός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, µε παράθεση πινάκων.

Τέλος, στο πέμπτο μέρος παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την προβολή συνδυασµών και υποψηφίων και τις εµφανίσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το διαδίκτυο.

Σε ότι αφορά το ύψος των δαπανών στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα συγκεκριμένα ποσά για τους υποψήφιους δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους και για τους συνδυασμούς.

Όριο δαπανών υποψήφιων στις Περιφερειακές Εκλογές

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου.

Στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη.

Όριο δαπανών υποψήφιων στις Δημοτικές Εκλογές

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις Δημοτικές Εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου Δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση:

Δείτε το περιεχόμενο όλης της εγκυκλίου