Προς καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των Δήμων κινείται το Υπ. Εσωτερικών

Την καταγραφή και παρακολούθηση της διαχείρισης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των Δήμων, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα αποτυπώνονται τα στοιχεία των ακινήτων και οι μεταβολές που θα επέρχονται, έχει δρομολογήσει το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα δίνει την δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους και να σχεδιάσουν την προστασία και την αξιοποίησή της.

Για το σκοπό αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών ζητάει από κάθε έναν Δήμο να συγκροτήσει ομάδα υπαλλήλων, η οποία θα έχει ως αντικείμενο εργασίας την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία.

Στην εν λόγω ομάδα υπαλλήλων θα συμμετέχει σύμφωνα με το έγγραφο 12711/02.04.2012 του ΥΠ.ΕΣ, νομικός σύμβουλος του οικείου Ο.Τ.Α., υπάλληλοι της οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας, καθώς επίσης υπάλληλοι με γνώση πληροφορικής.

Τέλος, με το υπ’ αριθ. 19217/23.05.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνεται πως “η κατά τα ανωτέρω ομάδα υπαλλήλων δεν συνιστά Επιτροπή Κτηματολογίου” συνεπώς, “η ομάδα υπαλλήλων η οποία θα είναι αρμόδια για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ δεν συνιστά Επιτροπή Κτηματολογίου.”

Το οξύμωρο στη θετική αυτή πρωτοβουλία, είναι ότι όπως αναφέρεται και στο περιεχόμενο του προαναφερόμενου εγγράφου, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος κατάρτισης του κτηματολογίου καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της σχετικής Κ.Υ.Α. επιτέλους, διαφαίνεται η προοπτική για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να φθάσουμε στο σημείο να γνωρίζουμε ποιά είναι η ακίνητη περιουσία ενός Δήμου και δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα αντίστοιχα με αυτό του δημοτικού καταστήματος Παλλήνης –πρώην δημαρχείο Δήμου Παλλήνης-για το οποίο, έκπληκτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της Πέμπτης 7ης Ιουνίου, πληροφορούνταν ότι το ακίνητο είναι προσφορά του μακαρίτη Τάνες προς την πόλη, πλην, όμως, δεν υπάρχει καμία σχετική εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο Σπάτων….! (Τόσο καλά…!)