Αναγγέλθηκε η τέταρτη παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών από και προς τα Σχολεία τους

Παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012 οι συμβάσεις μεταφοράς των μαθητών από και προς τα Σχολεία τους, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου (5/7270/28.02.2012)

Το σκεπτικό της νέας παράτασης των συμβάσεων που ισχύουν από το 2009, είναι “να δοθεί στους δήμους επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή των συμβάσεων.”

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν όλοι οι προκηρυχθέντες από τους Δήμους ως και σήμερα διαγωνισμοί ήταν άγονοι, με αιτία, την άρνηση των λεωφορειούχων να αποδεχθούν τα οριζόμενα από το υπουργείο αλλά προσφερόμενα από τους Δήμους οικονομικά επίπεδα τιμών.

Έκπληξη πάντως προκαλεί η μέσω της εγκυκλίου έμμεση απειλή του υπουργείου προς τους Δήμους, “ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη δρομολόγηση διαδικασίας των διαγωνισμών θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες” παραβλέποντας την πραγματική αιτία που χαρακτηρίζει το πρόβλημα που εύλογα δεν σχετίζεται με την μη προκήρυξη του διαγωνισμού, αλλά με το γεγονός ότι οι λεωφορειούχοι, με αγαστή συντεχνιακή αντίληψη αρνούνται να συμμετάσχουν, διεκδικώντας με αυτό τον τρόπο αύξηση του ορίου τιμολόγησης των υπηρεσιών τους.

Στην σχετική εγκύκλιο του υπουργείου γίνονται και άλλες αναφορές, ερμηνευτικού και υποδεικτικού χαρακτήρα που έχουν ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα:

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νέοι ανάδοχοι, στους οποίους επιδόθηκαν κατακυρωτικές αποφάσεις και συνεπώς η σύμβαση έχει συναφθεί, αρνούνται να υπογράψουν το συμφωνητικό της σύμβασης καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους και παράλληλα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/80.

Σημειώνεται ότι επειδή η μεταφορά μαθητών στην παρούσα φάση αποτελεί επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο και να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά μαθητών στα συγκεκριμένα δρομολόγια εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.7 του ίδιου άρθρου, με απόφαση του πρώην κρατικού Νομάρχη και ήδη Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους έκπτωτους αναδόχους επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τους μελλοντικούς διαγωνισμούς από έξι μήνες έως και ένα έτος.

Επιπλέον, εν όψει του επόμενου σχολικού έτους (2012-2013), οι δήμοι των οποίων οι εν εξελίξει διαγωνισμοί δεν επεκτείνονται και στο επόμενο σχολικό έτος, να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών.”