Από πενταμελείς επιτροπές η κατανομή των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα γίνεται η κατανομή των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Θα προηγείται γνωμοδοτική εισήγηση της Πενταμελούς Επιτροπής κάθε Νομού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονομικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει,

β) δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της με τους αναπληρωτές τους και

γ) τους Προϊσταμένους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας με τους αναπληρωτές τους .

Η νέα διαδικασία κατανομής των πιστώσεων προβλέπεται από το άρθρο 19 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α Α’ 11-04-12), ο οποίος αντικαθιστά το άρθρο 23 του ν. 3274/2004, Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, οι προαναφερόμενες Πενταμελείς Επιτροπές έπρεπε να έχουν συσταθεί ως και την 30η Ιουνίου 2012.