Πρόσληψη 14 ατόμων πεντάμηνης απασχόλησης από περιοχές της Ανατολικής Αττικής

Στην πρόσληψη 14 ατόμων πεντάμηνης απασχόλησης που διαμένουν στις περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής θα προχωρήσει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στα πλαίσια συνεργασίας του εν λόγω φορέα με την Περιφέρεια Αττικής. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η συγκκεριμένη προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου www.imegsevee.gr, στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

  • α) στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr)
  • β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και
  • γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

  • ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Αριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 33, υπ΄ όψιν κας Πηνελόπης Δαρμή (τηλ. 210 3816600 (εσωτ. 316) Ώρες: 09:00-14:00)
  • Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 4/7/2012 έως 13/7/2012
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3816600 (εσωτ. 316) Ώρες: 09:00-14:00