Προκήρυξη του Δήμου Παλλήνης για πρόσληψη 59 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Την πρόσληψη 59 ατόμων (37 πλήρους απασχόλησης και 22 μερικής απασχόλησης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προκήρυξε ο Δήμος Παλλήνης.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr     

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ