Η γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ για την κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου στο χώρο του Κτήματος Καμπά

Δείτε το πρακτικό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, στο περιεχόμενο του οποίου ενσωματώνονται τα βασικά στοιχεία της προηγηθείσας συμφωνίας μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της κατασκευάστριας εταιρείας REDS.

Επί της ουσίας, το Δ.Σ. του Ο.Ρ.Σ.Α. γνωμοδότησε επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το υπό ανέγερση Εμπορικό Κέντρο στη θέση του Κτήματος Καμπά.

Η έντυπη σελίδα του Νεολόγου με την παρουσίαση της γνωμοδότησης του ΟΡΣΑ

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του πρακτικού:

Την Τετάρτη, 16.9 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΙΕ) του Οργανισμού Αθήνας, Πανόρμου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου της, Αικατερίνης Συκιανάκη, με αριθμ. πρωτ. 3314/ 11/9/2009.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

 1. Αικατερίνη Συκιανάκη, Πρόεδρος Ε/Ε
 2. Ελπίδα Μακρή, Αντιπρόεδρος Ε/Ε
 3. Γεώργιος Μανούρης, Τακτικό Μέλος Ε/Ε
 4. Ιωάννης Λουλουργάς, Τακτικό Μέλος Ε/Ε
 5. Αναστασία Λαγουδάκη, Τακτικό Μέλος Ε/Ε
 6. Ιωάννης Αναγνώστου, Τακτικό Μέλος Ε/Ε

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 6 από τα 7 τακτικά μέλη της.

Επίσης, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας, Μάνος Παπανικολάου και η Γραμματέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου

ΘΕΜΑ 1ο: Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) Κάντζας Δήμου Παλλήνης Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας κ. Μάνος Παπανικολάου και μετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε ομόφωνα, τα εξής:

Η απόφαση

Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΙΕ) του Οργανισμού Αθήνας εγκρίνει κατ’ εισήγηση τα παρακάτω:

Την αποδοχή της 152/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Εισήγηση της ΕΥΠΕ και ειδικότερα: Α.1. Τον καθορισμό Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) Τριτογενούς τομέα σε έκταση 315.172.90 τ.μ. στην Κάντζα του Δήμου Παλλήνης όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη κλίμακας I: 2.000,

 1. Την οργάνωση του χώρου σε τρεις ζώνες χρήσεων γης ως εξής:

(α) τη ζώνη προστασίας του κτιριακού συγκροτήματος Καμπά (ζώνη προστασίας I) εμβαδού περίπου 20 στρ. με χρήσεις τις καθορισθείσες στο ΦΕΚ 196Δ/ 2004,

(β) τη ζώνη προστασίας του Σταθμού Κάντζα (ζώνη προστασίας II) με χρήσεις τις καθορισθείσες στα ΦΕΚ 288Β/ 86 και 85Β/ 1996 και

(γ) Ζώνη επιχειρηματικών χρήσεων στην υπόλοιπη έκταση, στην οποία προτείνονται χρήσεις του τριτογενούς τομέα και ειδικότερα οι εξής χρήσεις: γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, διοίκηση, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, ξενώνες, ξενοδοχεία, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, εμπορικές εκθέσεις, εκθεσιακά κέντρα.

 1. Η πολεοδόμηση της περιοχής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 2742/99. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής έκτασης της Π.Ο.Α.Π.Δ. και η συνολική δόμηση στην γ) ζώνη (ζώνη επιχειρηματικών χρήσεων) δεν θα ξεπερνά τα 90.000 τ.μ. Στα πλαίσια της πολεοδόμησης θα καθορισθούν τυχόν πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την καλλίτερη οργάνωση της περιοχής.

Ειδικότερα:

Οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να αναπτυχθούν σε επαφή με τις περιοχές κατοικίας και τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, και η πολεοδόμηση να αναπτυχθεί στο τμήμα της ιδιοκτησίας που γειτνιάζει προς την Αττική οδό.

Οι προσβάσεις στο χώρο να είναι απομακρυσμένοι για να μη είναι σε άμεση επαφή από τις περιοχές κατοικίας και εκπαίδευσης.

Ο βιολογικός καθαρισμός να είναι υπόγειος και να εξυπηρετεί και τους οικισμούς των Εργατικών κατοικιών σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου.

Στους κοινόχρηστους χώρους να δημιουργηθεί οικολογικός αμπελώνας έκτασης 25 έως 30 στρεμμάτων

 1. Λοιποί όροι που προκύπτουν από δεσμεύσεις του φορέα προς το Δήμο Παλλήνης καθορίζονται με υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας Δήμου και Φορέα στην φάση, αδειοδότησης και λειτουργίας του έργου.

Επίσης θέματα υλοποίησης έργων υποδομής που δεν καλύπτονται από το παρόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέσω αντίστοιχων πρωτοκόλλων με τη ΓΓΔΕ στο πλαίσιο των σχετικών δεσμεύσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τον Δήμο.

Β. Την αποδοχή της οικ. 103078/1014/2008 Εισήγησης της ΕΥΠΕ για τους ειδικότερους όρους και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και λειτουργία της ΠΟΑΠΔ για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.

1 . Η μέριμνα για το περιβάλλον Θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στην εξειδίκευση και εφαρμογή της ΠΟΑΠΔ, μαζί με τις οικονομικές και κοινωνικές επιδιώξεις. Για το σκοπό αυτό κατά τον σχεδίασμά των προς υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός της ΠΟΑΠΔ θα πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλα κριτήρια, τα οποία κατά το δυνατόν, προάγουν το περιβάλλον ως ένα εκ των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης.

 1. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας

Η περιοχή υλοποίησης του σχεδίου δεν χαρακτηρίζεται από ευαίσθητα και προστατευόμενα οικοσυστήματα, ούτε από είδη της χλωρίδας και της πανίδας που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Εν τούτοις, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά τον σχεδίασμό των προς υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός της ΠΟΑΠΔ ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων πρασίνου να γίνουν με τον βέλτιστο, δυνατό τρόπο επ ωφελεία του περιβάλλοντος. Προς τούτο θα πρέπει κατά τον σχεδίασμό των έργων και δραστηριοτήτων της ΠΟΑΠΔ, να εκπονείται και ειδική φυτοτεχνική μελέτη/μελέτη πρασίνου.

 1. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του “σχεδίου της Π.Ο.Α.Π.Δ.” και κατά τον σχεδίασμά των προς υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός αυτού θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

3.1. Χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και αποφυγής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών ή άλλων ρύπων στο έδαφος, τόσο κατά την φάση κατασκευής των, άσο και κατά την φάση λειτουργίας των.

3.2. Περιβαλλοντική διαχείριση ων στερεών και υγρών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές

 1. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού:
 2. 1 Κατά τον σχεδίασμά των έργων και δραστηριοτήτων εντός της ΠΟΑΠΔ, να προωθούνται εκείνες οι προτάσεις που ενσωματώνουν κατά το δυνατόν μειωμένη κατανάλωση νερού, ανακύκλωση του, περιορισμένη παραγωγή υγρών αποβλήτων κα

4.2 Επιπλέον) για την πληρέστερη προστασία των υδάτινων πόρων, πρέπει να ακολουθείται η χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης και επαναχρησιμοποίησης κατά το δυνατόν, των υγρών αποβλήτων, μείωσης της διάθεσης αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον.

 1. Για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, θα πρέπει να ενθαρρύνεται τόσα η χρήση καθαρών τεχνολογιών, όσο και καθαρότερων καυσίμων (φυσικού αερίου) όπου και όποτε αυτό είναι εφικτό.
 2. Για την αύξηση της συμβολής του “σχεδίου της ΠΟΑΠΔ” στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προτείνεται να εισαχθούν, όπου είναι δυνατόν κατά το σχεδίασμά των έργων και δραστηριοτήτων, προβλέψεις ορθής ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, με την παράλληλη εισαγωγή στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτηρίων, καθώς και συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 3. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι δράσεις που αναφέρονται στην επιχειρηματική ανάπτυξη θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Για τον σκοπό αυτό κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων και δραστηριοτήτων εντός της ΠΟΑΠΔ, για τις σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γνωμοδοτούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠηΟ

 1. Για την αποφυγή υποβάθμισής του τοπίου στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του «σχεδίου της ΠΟΑΠΔ» θα πρέπει:

8.1. Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων εντός της ΠΟΑΠΔ, να ληφθούν υπόψη κριτήρια για την προσαρμογή αυτών στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

8.2. Να γίνεται ενημέρωση-παροχή συμβουλών προς τους χρήστες και τους επισκέπτες των δραστηριοτήτων της ΠΟΑΠΔ, για την προστασία του τοπίου από την υποβάθμιση.

 1. Για την διαχείριση της κυκλοφορίας, από την ανάπτυξη της ΠΟΑΠΔ, θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση και κατά το δυνατόν ασφαλής εκτίμηση των κυκλοφοριακών δεδομένων στα πλαίσια των εξειδικευμένων μελετών (π.χ. Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που απαιτούνται για την έγκριση κατασκευής και λειτουργίας των επί μέρους έργων και δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν εντός της Π.Ο.Α.Π.Δ.

Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος σχεδίου:

1 . Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της ΠΟΑΠΔ ή της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα της, προκειμένου μεταξύ άλλων να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας υποβάλλονται στον Οργανισμό Αθήνας και κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου μεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν με τις αντίστοιχες εκθέσεις άλλων σχεδίων και προγραμμάτων.

 1. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω ετήσιων εκθέσεων, που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που συνδέονται με τα έργα και τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός της ΠΟΑΠΔ και συνδέονται με περιβαλλοντικές μεταβολές

Για τον λόγο αυτό, θα καταγράφεται η πορεία υλοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται εντός της ΠΟΑΠΔ, οι μεταβολές στις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, οι μεταβολές στα περιβαλλοντικά μέσα και παραμέτρους της περιοχής, όπως το ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον, στην κατανάλωση νερού, σε στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά), των υγρών αποβλήτων και της διάθεσης αυτών, καθώς και σε θέματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, κλπ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

Γ. Την προώθηση έκδοσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών ΠΕ.ΧΩΔΕ., Ανάπτυξης και Πολιτισμού.

Η Πρόεδρος της Ε/Ε

Αικατερίνη Συκιανάκη