Ανακοινώθηκε το νέο σχήμα Αντιδημάρχων στο Δήμο Παλλήνης.

Με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθ. Ζούτσου ορίσθηκαν οι 6 Αντιδήμαρχοι του Δήμου με λήξη θητείας την 31η Αυγούστου 2019.

Από την απόφαση προκύπτει η αποχώρηση πέντε Αντιδημάρχων. Συγκεκριμένα, απέρχονται: Φώτης Αβαρκιώτης, Ειρήνη Κουνενάκη, Ανδρέας Μαντζώρος, Δημήτριος Καρκούλιας, Βάσω Μελισσά.Ο μόνος που παραμένει στο νεο σχήμα των Αντιδημάρχων και με τις αρμοδιότητες που είχε, είναι ο κ. Θόδωρος Σταματίου.

Τα πρόσωπα και οι αρμοδιότητές τους

Αλέξανδρος Πυργιώτης

Αλέξανδρος Πυργιώτης με αντικείμενα ευθύνης, τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, την Πολιτική Προστασία, την εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, την έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και την τέλεσή τους. Ο κ. Αλ. Πυργιώτης θα είναι έμμισθος Αντιδήμαρχος.

 

Θόδωρος Σταματίου

Θόδωρος Σταματίου με τις εξής αρμοδιότητες: Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων. Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων. Συντονισμός θεμάτων Συγκοινωνίας.Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους. Ο κ. Θ. Σταματίου θα είναι έμμισθος Αντιδήμαρχος.

Ιωάννης Μπάρπας

Ιωάννης Μπάρπας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων. Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού. Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει. Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

Αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας: Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. θα είναι έμμισθος Αντιδήμαρχος.

Δημήτριος Μπαξεβάνης

Δημήτριος Μπαξεβάνης με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης. Ανάπτυξης Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων. Θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους. Αναπληρωτής Δημάρχου όταν αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται

Αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης: Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων.Ο κ. Δ. Μπαξεβάνης θα είναι έμμισθος Αντιδήμαρχος.

Βασίλειος Δημητριάδης

Βασίλειος Δημητριάδης με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου. Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους. Ο κ. Β. Δημητριάδης θα είναι άσμισθος Αντιδήμαρχος.

Ζινέλη Καλλιόπη

Ζινέλη Καλλιόπη με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Σχεδιασμός, εποπτεία και εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει.
Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.Η κ. Κ. Ζινέλη θα είναι άσμισθη Αντιδήμαρχος.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπαξεβάνη Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πυργιώτης Αλέξανδρος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπάρπα Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητριάδης Βασίλειος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαξεβάνης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πυργιώτη Αλέξανδρο.