Η διαδικασία λήψης φορολογικής ενημερότητας από τα Κ.Ε.Π.

Με υπουργική απόφαση που συνυπογράφεται από δύο υπουργούς, προσδιορίζεται η διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερώτητας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Συγκεκριμένα:

Αν η σχετική αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνεται: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,

Αν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα πρέπει να αναφέρεται:

  • ο σκοπός για τον οποίο ζητείται,
  • ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί,
  • το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού,
  • τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής, εάν ζητείται για είσπραξη χρημάτων.

Στη συνέχεια, αφού η αίτηση υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο και βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα. Με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ μπαίνει στην ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας του συστήματος TAXISnet και συμπληρώνει, στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση στο σύστημα TAXISnet των απαραίτητων σχετικών ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο το Αποδεικτικό Ενημερότητας, ή ενημερώνει ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, όταν στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε ΔΟΥ για το αποδεικτικό ενημερότητας».