Σημερινή ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: από 25 Ιουλίου ως & 2 Αυγούστου οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

eetaa
eetaa

Με ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) η οποία εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, οι εγγραφές στους πιστοποιημένους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρχίζουν 25 Ιουλίου 2013, λήγουν 2 Αυγούστου 2013 και ενεργοποιούνται/υλοποιούνται μέχρι την 31η Αυγούστου 2013. (η ωφέλεια που προκύπτει από το εν λόγω πρόγραμμα είναι ότι υπάρχει επιδότηση των τροφείων)

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Ωφελούμενων Γυναικών υποβάλλονται ταχυδρομικά προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α.:
α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, στο παραπάνω διάστημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «οι αιτήσεις των Ωφελουμένων Γυναικών θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.»
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Ωφελούμενων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. –πατήστε στην διεύθυνση που ακολουθεί- http://www.palini.gr/images/TOPICS/prosklisi_2013-14.pdf

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 149.000.000 €.