Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά των μαθητών ζητά από τις Περιφέρειες το Υπ. Εσωτερικών

Το αργότερο έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι περιφέρειες της χώρας θα πρέπει να αποστείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του αριθμού μεταφερόμενων μαθητών για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως και 30 Ιουνίου 2020, καθώς και απολογιστικά στοιχεία κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου 2020.

Επιπλέον θα πρέπει να προσδιορίζουν τον αριθμό μεταφερόμενων μαθητών και του αντίστοιχου κόστους μεταφοράς σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4625/2019.

Τέλος καλούνται να ενημερώσουν για τον αριθμό των συμβάσεων των μεταφερόμενων μαθητών και το κόστος τους κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 90/Α’).