Η διαχείριση αστικών αποβλήτων μεταξύ των 11 θεμάτων που θα συζητηθούν αύριο, στο Δ.Σ. Κρωπίας

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη, 10 Ιουνίου 20020 υπό την προεδρία της κ. Δήμητρας Μιχαιρίνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας. Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω 11 θέματα:

1. Έγκριση εγκατάστασης γωνιών ανακύκλωσης στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κρωπίας».

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές Μελέτες 2018».

3. Παραλαβή Β1 και Β2 υποσταδίων της μελέτης: Πολεοδομική μελέτη β’ κατοικίας (Μακιλιάρι) μετά Πράξεως Εφαρμογής Δήμου Κρωπίας.

4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου του εργοστασίου Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμπληρωμάτων Διατροφής «ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» στην οδό Αιγαίου 26, θέση Καρελάς του Δήμου Κρωπίας.

5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου της επιχείρησης με επωνυμία «ΑΦΟΙ ΕΜ. ΚΑΙ ΑΝΤ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ο.Ε.» επί ανωνύμου οδού στη θέση «ΣΚΟΥΠΕΡΙ» Δήμου Κρωπίας.

6. Αποδοχή ποσού 147.843,26€, και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (8η).

7. Αναγκαιότητα μίσθωσης κυλικείου στην πλατεία Δεξαμενής.

8. Καθορισμός ύψους καταβολής των τροφείων Σχολικού έτους 2020-2021, στους παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ ΣΦΗΤΤΟΣ’ του Δήμου Κρωπίας.

9. Τροποποίηση της απόφαση Δ.Σ. αρ. 186/2017 «Υλοποίηση Υποέργου με ιδία μέσα» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κρωπίας: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003414.

10. Τροποποίηση της με αριθμό 189/2020 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στην ‘ Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: ‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κρωπίας’.

11. Διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΚ χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 261 παρ. 1 του νέου ΔΚΚ και καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.