Κατατίθεται στη Βουλή ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους. Μέχρι 100 οι δόσεις για χρέη δημοτικών τελών, ύδρευσης, κ.ά.

Κατατίθεται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και επιμέρους αναθεωρήσεις διατάξεων του «Καλλικράτη» στις οποίες, συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς τους Δήμους της χώρας.

Πρόκειται για to πλαίσιο ρυθμίσεων που είχε προετοιμαστεί τον περασμένο Οκτώβριο, με προοπτική να εισαχθεί στη Βουλή ως αυτοτελές σχέδιο νόμου, να συζητηθεί και ακολούθως να γίνει νόμος του κράτους, για διάφορους λόγους δεν έγινε με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους να αυξάνονται με ραγδαλιο ρυθμό και οι οικονομικές υπηρεσίες τους, πιεζόμενες από τις επιτακτικές εντολές του υπουργείου Οικονομικών, να απειλούν με κατασχέσεις τους οφειλέτες.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες ημέρες, όλες οι οφειλές, ανεξαρτήτως ποσού, εντάσσονται στις ρυθμίσεις με τις τμηματικές καταβολές να φτάνουν τις 100.

Το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου:

 • Με εφάπαξ καταβολή μηδενίζονται (-100%) οι προσαυξήσεις ανεξαρτήτως ποσού
 • Έως 5.000 ευρώ σε 24 δόσεις απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ
 • Από 5.001 έως 10.000 ευρώ σε 48 δόσεις απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ
 • Από 10.001 έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ
 • Πάνω από 20.000 ευρώ σε 100 δόσεις απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπει ο νόμος, «οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων».

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

 • α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών
 • β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις (πχ εισφορά σε χρήμα ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το πδ 5/1986)

Ζητούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση υποβάλλεται στο δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου μαζί με έξι δικαιολογητικά:

 • α) Εκκαθαριστικό δήλωση φορολογίας εισοδήματος πέντε ετών
 • β) Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, δήλωση στοιχείων ακινήτων
 • γ) Επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν ζημία των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών
 • δ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου
 • ε) Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής του:

 • α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μία εκ των δόσεων.
 • β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά τη έννοια του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Παράλληλα η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.