Ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής για ΚΑΠ, ΣΑΤΑ & “ΘΗΣΕΑ” στους Δήμους./”Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα…”

Ρυθμίσεις για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Ο.Τ.Α. και του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», προκειμένου να αντιμετωπιστούν λάθη, παραλείψεις και συνέπειες από εξωπραγματικές αποφάσεις που ελήφθησαν από τα συναρμόδια υπουργεία, εντάχθηκαν στα Άρθρα 16 & 17 του Σχεδίου Νόμου «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και Άλλες Κατεπείγουσες Διατάξεις» που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, με την διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω του νομοθετήματος προστασίας της α’ κατοικίας από πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα, ορίζονται:

Επί του άρθρου 16

Η δημοσιονομική συγκυρία των τελευταίων ετών έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο της χώρας σε παρατεταμένη ύφεση με συνακόλουθη τη συνεχή μείωση των εσόδων του κράτους, μέρος των οποίων συνιστά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που αποδίδονται στους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, για το έτος 2013 θεωρήθηκε αναγκαίο και προβλέφθηκε στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους ειδική επιχορήγηση των Δήμων προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα κατώτατο όριο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για να ανταποκριθούν οι Δήμοι στις υποχρεώσεις τους.

Στο άρθρο 259 παρ. 5 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι οι ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές (τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού αποδίδονται βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων και η τελική εκκαθάριση γίνεται με βάσει τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Σύμφωνα όμως με τα απολογιστικά στοιχεία που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάτι τέτοιο θα σημαίνει επιστροφή πόρων από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το Κράτος γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία τους, ενόψει της κατάρτισης των προϋπολογισμών τους για το 2014.

Με την παρούσα διάταξη προτείνεται να μην τεθεί σε εφαρμογή η τελική εκκαθάριση των αποδοθέντων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων με βάση τα απολογιστικά στοιχεία κάθε οικονομικού έτους από το 2009 έως και το 2013 και ως τελικές κατ΄ έτος αποδόσεις να λογιστούν τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων.

Επί του άρθρου 17

Ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά και των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την παρούσα συγκυρία, κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση με την οποία παρέχεται ευελιξία στο Ελληνικό Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κατανείμουν τους διαθέσιμους πόρους της ΣΑΤΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι ανάγκες του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά και οι επενδυτικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αξιολογούνται έτσι ώστε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών να καθοριστεί το βέλτιστο ποσοστό παρακράτησης της ΣΑΤΑ υπέρ του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται πλήρως τα διαθέσιμα προς επενδύσεις κεφαλαία με τρόπο επωφελή για τις τοπικές οικονομίες και αποφεύγεται το ενδεχόμενο να παραμείνουν αδιάθετοι πόροι του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».