Υπουργείο Εσωτερικών προς Δήμους: εντός εβδομάδας ο ορισμός εκπροσώπων για το «Εθνικό Ληξιαρχείο»

Με έγγραφο το οποίο χαρακτηρίζει ως «εξαιρετικά επείγoν» το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί από τους δήμους να προχωρήσουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας στον ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου (υπεύθυνο και αναπληρωτή του) προκειμένου «υπό τη γενική εποπτεία και ευθύνη του Ληξιάρχου κάθε Ληξιαρχείου, να αναλάβουν την υλοποίηση συγκεκριμένων βημάτων για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά στο Εθνικό Ληξιαρχείο».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι «είναι φυσικό να οριστεί σαν υπεύθυνος και ο Ληξίαρχος». Σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα Ληξιαρχεία της χώρας ή άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα, με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, και η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί. Αφού ολοκληρωθεί το σχετικό έργο θα μπορεί να καταστεί δυνατή η κατάργηση έκδοσης όλων των παραπάνω αντιγράφων.