Συνεδριάζει την Τετάρτη, 6 Μαρτίου, το Δ.Σ. Δήμου Μαρκοπούλου

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαρκοπούλου υπό την προεδρία του κ. Χρήστου Δρίτσα με 11 εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θέματα.

Η ημερήσια διάταξη

1) Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αρ. 40/2019 απόφαση Δ.Σ. και ψήφιση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2019.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2019.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (2ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2019.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στην Βιομηχανική – Βιοτεχνική Εγκατάσταση της Εταιρίας «KAFSIS Βιομηχανική και Ενεργειακή Α.Ε.».
5) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων στην υπ’ αρ. 52/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.
6) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην έκθεση «FOOD EXPO 2019».
7) Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής πεύκου επί της οδού Νιόβης και Πολυτεχνείου στη Χαμολιά, στο Δήμο Μαρκοπούλου.
8) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
9) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
10) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
11) Λήψη απόφασης για παροχή δικαιώματος τριετούς ταφής, σε άπορο δημότη του Δήμου Μαρκοπούλου.