Στις 30.000 ευρώ αυξάνεται στους Δήμους το όριο των απευθείας αναθέσεων για υπηρεσίες & μελέτες & στις 60.000 για δημόσια έργα

Την κατάργηση του συνοπτικού διαγωνισμού, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για συμβάσεις κάτω των 60.000 ευρώ, και την αύξηση του ορίου για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την τροποποίηση του νόμου 4412/2016.

Η ρύθμιση αυτή επιχειρείται, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να προσδώσει ταχύτητα στις δημόσιες συμβάσεις.

Κρίσιμο, ωστόσο, θέμα που μένει να αποδειχθεί είναι εάν θα προβλεφθούν στην οριστική νομοθετική ρύθμιση εκείνες οι δικλίδες ασφαλείας που θα περιορίσουν την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στον νόμο 4412/2016, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθες:

 • Αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μόνο στάδιο, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά.
 • Προώθηση των διαδικασίας της διαβούλευσης με την αγορά πριν από την προκήρυξη διαγωνισμών σημαντικής αξίας.
 • Πρόβλεψη δυνατότητας δημιουργίας ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τις προμήθειες του Δημοσίου και για την επέκταση των εργαλείων e-procurement με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων.
 • Μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από 5% σε 4% προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα είναι υποχρεωτικός για την προμήθεια ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών.
 • Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού. Στην εν λόγω διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις προσφορές.
 • Αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ, για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών, και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα.
 • Πρόβλεψη απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού.
 • Κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
 • Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ (από 60.000 ευρώ σήμερα).
 • Αναθέσεις συμβάσεων αξίας 2.500 ευρώ απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού παραστατικού.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποκτά αρμοδιότητα και για διαφορές που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων πάνω από τα όρια της απευθείας ανάθεσης, πάνω δηλαδή από τις 30.000 ευρώ. Σήμερα για συμβάσεις κάτω των 60.000 ευρώ οι ενστάσεις υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.

Οι διαφορές για δημόσιες συμβάσεις αξίας κάτω των 100.000 ευρώ θα εξετάζονται από μονομελή κλιμάκια της ΑΕΠΠ.