Εγκρίθηκε & από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο αποχέτευσης για Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα & Αρτέμιδα, προϋπ. 300 εκ. €

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής με τίτλο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 300 εκ. €, ενώ η επιλέξιμη δαπάνη ξεπερνάει τα 200 εκ. €.

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), από εθνικούς πόρους καθώς και από ιδία συμμετοχή του δικαιούχου (ΕΥΔΑΠ ΑΕ).

Η επένδυση αφορά στην κατασκευή σύγχρονων υποδομών αποχέτευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο υλοποιείται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης από το Ταμείο Συνοχής. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση των καθαρών εκροών της μονάδας για άρδευση καθώς και για αστική και περιαστική χρήση.

Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση των εκροών από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Αρτέμιδας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς πρόκειται για υψηλής ποιότητας νερό, ασφαλές για την υγεία των πολιτών και κατάλληλο για έναν μεγάλο αριθμό χρήσεων, όπως είναι η απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών, χώρων αναψυχής (πότισμα γκαζόν, γηπέδων γκολφ, πάρκων, προαυλίων κ.α.), η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η αστική χρήση (π.χ. πυροπροστασία).

Δημοπρατημένες οι τρεις από τις τέσσερις βασικές εργολαβίες του έργου

Σημειώνεται ότι τρεις από τις τέσσερις βασικές εργολαβίες του έργου έχουν ήδη δημοπρατηθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την όσο το δυνατόν πιο άμεση εκκίνηση της κατασκευής του έργου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023.

Η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ελίζα Φερέιρα, σε σχετική της δήλωση ανέφερε:

«Διασφαλίζοντας πως δεν εκλύονται στο περιβάλλον μη επεξεργασμένα ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα λύματα, το έργο αυτό θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο και υγιέστερο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των κατοίκων και των τουριστών της Αττικής».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, δήλωσε σχετικά:

«Προχωράμε, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην υλοποίηση της δέσμευσής μας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Αττικής. Σήμερα, με τη νέα χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Συνοχής και με την άψογη συνεργασία μας με την ΕΥΔΑΠ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσο και με τους οικείους Δήμους, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο να προστατέψουμε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, αλλά και να δώσουμε ένα τέλος στα πρόστιμα που καταβάλει η Χώρα μας λόγω μη συμμόρφωσης με την Κοινοτική Οδηγία 91/271 και τα οποία ξεπερνούν τα 7 εκ. € ετησίως».

Η εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira (Πορτογάλος πολιτικός και οικονομολόγος) η οποία υπογράφει την εκτελεστική απόφαση της έγκρισης του έργου

Ακολουθεί η εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.7.2020 για την έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο μεγάλο έργο «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών», που επιλέχθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 102 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 10160 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση C(2020) 418 της Επιτροπής, εγκρίθηκαν ορισμένα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

(2) Την 1 Οκτωβρίου 2019 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για μεγάλο έργο, στην οποία επιδιώκει συνεισφορά από το Ταμείο Συνοχής για το μεγάλο έργο «Συλλογή,επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση-διάθεση επεξεργασμένων εκροών», που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων » του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η αίτηση για το μεγάλο έργο υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 9 Μαΐου 2020.

(3) Η Ελλάδα προσκόμισε στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το μεγάλο έργο σύμφωνα με το άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(4) Η Επιτροπή εκτίμησε το μεγάλο έργο βάσει των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά για το μεγάλο έργο «Συλλογή,επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών» που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι αιτιολογημένη.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η εκτιμώμενη τρέχουσα αξία των καθαρών εσόδων που θα παραχθούν από το μεγάλο έργο ελήφθη υπόψη κατά τον καθορισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

(6) Συνεπώς, η χρηματοδοτική συνεισφορά στο μεγάλο έργο θα πρέπει να εγκριθεί.

(7) Η παρούσα έγκριση εξαρτάται από την πρώτη σύμβαση έργων που θα συναφθεί, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η χρηματοδοτική συνεισφορά στο μεγάλο έργο «Συλλογή,επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών», που επιλέχθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα.

2. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για το μεγάλο έργο ορίζεται σε 207 537 121 ευρώ.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 15.7.2020

Για την Επιτροπή
Elisa FERREIRA
Μέλος της Επιτροπής