Σε εξέλιξη πρόγραμμα υποστήριξης της διαχείρισης αστικών αποβλήτων από το Υπ. Περιβάλλοντος

Διαχείριση απορριμμάτων

Την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που αποσκοπεί στη βελτίωση διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, και τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, δρομολόγησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο φέρει τον τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Ελλάδας» και ξεκίνησε σήμερα, με την εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στο Υ.Π.ΕΝ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSP) και συγχρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας (BMU).

Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) και τη Γερμανική Διεθνή Συνεργασία, GIZ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση του πλαισίου εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και η υποστήριξη της επίτευξης των αντίστοιχων εθνικών στόχων για το 2020 και μετέπειτα.
Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της GIZ και του YΠEN συναντήθηκαν με στελέχη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για να συζητήσουν το πεδίο εφαρμογής και την υλοποίηση του έργου.

Η Ελλάδα ενέκρινε το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Απορριμμάτων τον Δεκέμβριο του 2015 και έκτοτε αντιμετώπισε προκλήσεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που οδηγούν σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του έργου και για την υποστήριξη υλοποίησης του σχεδίου, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, θα διατεθούν στο Υπουργείο δύο εμπειρογνώμονες στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω συμβουλευτικών και αναλυτικών υπηρεσιών.

Το έργο θα μεταφέρει τις σχετικές εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και θα διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο θα παράσχει υποστήριξη, ειδικότερα, για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ειδικά ρυθμιστικά θέματα του τομέα των αποβλήτων και για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

Ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: “Είμαι αισιόδοξος ότι η εποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Διεύθυνση υποστήριξης δομικών μεταρρυθμίσεων (SRSS) στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, που μόλις ξεκίνησε, θα είναι πολύ επωφελής για όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Είναι από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Υπουργείου και πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας και του GIZ είναι πολύτιμες και η συμβολή τους θα είναι σημαντική στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.
Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις και τις αδυναμίες του παρελθόντος, να προχωρήσουμε με ένα συστηματικό σχέδιο για μια ουσιαστική αναβάθμιση του τομέα των αποβλήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τη δέσμη κυκλικής οικονομίας.

Οι προσδοκίες μας από αυτό το Έργο είναι μεγάλες και πιστεύουμε ότι οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου και της κυβέρνησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα υποστηριχθούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά ”.

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες μέσω του προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Με το έργο αυτό, τα επόμενα δύο χρόνια, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, συμβάλλοντας έτσι στη στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», δήλωσε ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Προϊστάμενος Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

“Το έργο θα συμβάλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υλικών, η χωριστή συλλογή και η ανακύκλωση αποβλήτων θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά επίσης θα προσδώσουν οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Σίγουρα, ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας θα είναι η ισχυρή δέσμευση των εμπλεκόμενων φορέων και των εταίρων του έργου”, δήλωσε η Eva Ringhof, διευθύντρια έργου, από την GIZ.