Κρίσιμη συνεδρίαση του ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση αποβλήτων

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 το Δ.Σ. του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) υπό την προεδρία της Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρένας Δούρου με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη από τα οποία το 2ο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό. Εισάγεται υπό τον τίτλο,Μέτρα για την εναρμόνιση των φορέων ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών με τα ποσοστά ανακύκλωσης που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία” με εισηγητή τον κ. Αρ. Βρούστη και η πρόταση που θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση, συμπυκνώνεται στις ακόλουθες σειρές:

Ο ΧΥΤΑ Φυλής θα υποδέχεται υπολείμματα προερχόμενα από τα υφιστάμενα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) σε ποσοστό 30% επί των εισερχομένων αποβλήτων συσκευασιών σε αυτά (με εφαρμογή του υφιστάμενου τέλους ταφής στις ποσότητες αυτές) και εφαρμογή τέλους ταφής στο ΧΥΤΑ Φυλής 80 ευρώ/τόνο + ΦΠΑ σε οποιοδήποτε ποσοστό υπολειμμάτων πάνω από το ποσοστό αυτό.

Συμπερασματικά: από 01/01/2019 οι εντολές που θα δίνονται από τον (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) θα καλύπτουν μόνο το 30% του εισερχόμενου τονάζ του μπλε κάδου από τους Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου.

Το σκεπτικό του όλου θέματος όπως καταγράφεται στο εισηγητικό

Σύμφωνα με την απόφαση 414/2016 της 38ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, οι στόχοι σχεδιασμού για το έτος 2020 για τα απόβλητα συσκευασιών (χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, ξύλο) είναι κατά μέσο όρο 79,90% – που αντιστοιχεί σε ποσότητα αποβλήτων συσκευασιών 405.499 τόνων/έτος- με πρόβλεψη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών για την επαρκή κάλυψη της Περιφέρειας, δημιουργία Πράσινων Σημείων, κ.λ.π.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ προκύπτει ότι στην Περιφέρεια Αττικής μέσω του συστήματος συλλογής μπλέ κάδου της ΕΕΑΑ ΑΕ συλλέγονται περίπου 155.000 τόνοι κατ’ έτος απόβλητα συσκευασιών τα οποία οδηγούνται στα ΚΔΑΥ και σε αυτά ανακτώνται μόλις 75.000 τόνοι κατ’ έτος οι οποίοι οδηγούνται για ανακύκλωση, ήτοι ποσοστό ανακύκλωσης περίπου 48% ενώ το υπόλοιπο 52% περίπου οδηγείται για ταφή στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Έτσι, συγκεντρωτικά, με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΔΣΑ Αττικής θα πρέπει σε 14 μήνες από σήμερα να ανακυκλώνονται 405.499 τόνοι κατ’ έτος αποβλήτων συσκευασιών ανακυκλώνονται σήμερα μόλις 75.000 τόνοι κατ’ έτος ήτοι μόλις 18,5% του προβλεπόμενου ποσοστού.

anakiklosi_apovliton_02-3302000

Θα πρέπει λοιπόν μέχρι την υλοποίηση των προβλεπόμενων στον ΠΕΣΔΑ Αττικής για επέκταση της ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή συσκευασιών, δημιουργία Πράσινων σημείων κλπ – τα οποία αποτελούν σαφή υποχρέωση των Δήμων με βάση και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων τα οποία έχουν εκπονήσει – και προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα υπολειμμάτων που οδηγείται στο ΧΥΤΑ Φυλής, να αυξηθεί άμεσα και το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών στα υφιστάμενα ΚΔΑΥ διαχείρισης μπλε κάδου.

Από αναλύσεις του μπλε κάδου που έχουν γίνει στο ΕΜΑΚ, από διάφορους δήμους και σε σημαντικές ποσότητες, εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν – πέραν του 48% που ανακτάται – χρήσιμα υλικά στο υπόλειμμα, τα οποία τα ΚΔΑΥ, τα οδηγούν προς ταφή.

Από μετρήσεις που έχουν γίνει, θεωρείται εύλογη επιπλέον ανάκτηση σε ποσοστό 22%, ώστε να φθάνει συνολικά σε ποσοστό 70% του εισερχόμενου τονάζ.

Επομένως προτείνεται να θεωρηθεί από τον ΕΔΣΝΑ ως εύλογο ποσοστό υποδοχής στο ΧΥΤΑ Φυλής υπολειμμάτων προερχομένων από τα υφιστάμενα ΚΔΑΥ το 30% επί των εισερχομένων αποβλήτων συσκευασιών σε αυτά (με εφαρμογή του υφιστάμενου τέλους ταφής στις ποσότητες αυτές) και εφαρμογή τέλους ταφής στο ΧΥΤΑ Φυλής 80 ευρώ/τόνο + ΦΠΑ σε οποιοδήποτε ποσοστό υπολειμμάτων πάνω από το ποσοστό αυτό.

Από 01/01/2019 οι εντολές που θα δίνονται από την υπηρεσία θα καλύπτουν το 30% του εισερχόμενου τονάζ του μπλε κάδου από τους Δήμους-Μέλη μας».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.”