60 απορριμματοφόρα με σύστημα πλύσης κάδων προτίθεται να προσφέρει ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στους Δήμους Αττικής

Στις προγραμματισμένες Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής και στα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση τους, αναφέρεται η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) στην μεθαυριανή (14/12/2018) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Στην εισήγηση, προτείνεται η δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου ανά Δήμο και σε κεντρικό επίπεδο, η κατασκευή νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής καθώς και νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων που ακόμη δεν έχουν δρομολογηθεί.

Προτείνεται ακόμη η προμήθεια 60 απορριμματοφόρων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 m³ με σύστημα πλύσης κάδων και διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων τα οποία θα αποδοθούν στους Δήμους της Αττικής.

Το σύνολο της σχετικής εισήγησης στο αυριανό Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

“Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην ενημέρωση του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ περί των προγραμματισμένων έως σήμερα υποδομών καθώς και περί της αξιοποίησης των ως άνω χρηματοδοτικών μέσων από τον ΕΔΣΝΑ στα έργα και τις δράσεις που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Α. Προγραμματισμένες Υποδομές σε φάση ωρίμανσης

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς –

Για την ΜΕΑ Πειραιώς προγραμματίζεται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης (περί τον 2ο/2019) στην ενεργή πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλήρωση & Συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής».

Η Μονάδα θα εγκατασταθεί στον χώρο του ήδη λειτουργούντος Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού όπως άλλωστε ορίζει και ο ΠΕΣΔΑ.

Στην πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου θα καταργηθεί η μία γραμμή τροφοδοσίας του ΣΜΑ Σχιστού και στη συνέχεια, αφού λειτουργήσει η Α’ Φάση της Μονάδας Επεξεργασίας, θα καταργηθεί και η δεύτερη ώστε να ολοκληρωθεί και η κατασκευή της Β’ Φάσης της Μονάδας. Η μεταφόρτωση σύμμεικτων ΑΣΑ σταδιακά καταργείται και δίνει τη θέση της στην ανάκτηση και μεταφόρτωση μεταφορά χρήσιμων και εκμεταλλεύσιμων υλικών από τα απορρίμματα.

– Διαχείριση Βιοαποβλήτων – Ίδρυση και λειτουργία Μ.Ε.ΒΑ. Δήμου Μαρκοπούλου και όμορων Δήμων –

Η μονάδα θα υποδέχεται τα ΒιοΑπόβλητα που παράγονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμου Παιανίας, Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Έχει ήδη υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και των ως άνω Δήμων. Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η οργάνωση και λειτουργία δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων καθώς και η ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) δυναμικότητας 45.000 τόνων ΒΑ/year.

Η Μονάδα θα κατασκευαστεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας και στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας compost πιστοποιημένου κατά eco-label.

Θα καλύψει σε πρώτη φάση τους ως άνω συμβαλλόμενους δήμους και εφόσον υπάρχει πλεονάζουσα δυναμικότητα στη συνέχεια και λοιπούς όμορους και άλλους παραγωγούς βιοαποβλήτων.

Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη έρευνα αγοράς για την απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης σε συνεργασία με το Δήμο Μαρκοπούλου ενώ τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση.

Αυτή είναι η απαρχή μιας σειράς ενεργειών (όπως η ΜΠΕ, Τεχνική Προμελέτη κλπ) που θα συνοδεύσουν το αίτημα χρηματοδότησης και το οποίο εκτιμάται ότι θα υποβληθεί τον 3ο/2019 στην ενεργή πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλήρωση & Συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής».

– Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Μεγάρων –

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Αττικής στη ΜΕΒΑ Μεγάρων θα εξυπηρετούνται ο Δήμος Μεγαρέων και ορισμένοι Δήμοι της Νησιωτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μέχρι τη δυναμικότητα περίπου 10.000 τόνων προδιαλεγμένων Βιο-Αποβλήτων ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης.

Η Υπηρεσία έχει ήδη εκκινήσει επαφές με τους Δήμους Σαλαμίνας , Μεγάρων και Ελευσίνας που προβλέπεται να εξυπηρετηθούν.

– Μονάδα επεξεργασίας συμμείκτων απορριμμάτων (ΜΕΑ) & Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) από ΔσΠ στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού –

Προβλέπεται η κατασκευή μίας Μονάδας επεξεργασίας συμμείκτων απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην ΒΑ Αττική δυναμικότητας 60.000 tn/ετησίως και η κατασκευή μίας Μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) από ΔσΠ δυναμικότητας 20.000 tn/ετησίως, ως τμήμα της αντίστοιχης ΜΕΑ.

Οι Μονάδες χωροθετούνται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής.

Στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. οικ. 5101/28-04-2016 Πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υποβλήθηκε από τον ΕΔΣΝΑ η με αρ. πρωτ. 15067/11-11-2016 αίτηση χρηματοδότησης που αφορά την κατασκευή ΜΕΑ &ΜΕΒΑ στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Στη συνέχεια, και ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του ως άνω αιτήματος, με την με αριθμ. 9289/24-08-2017 Υ.Α., εκχωρήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής πόροι για διαχείριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΕΥΔ/ΕΠ Αττικής) η οποία δημοσίευσε την με αρ. πρωτ. 1679/06-06-2018 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ-ΤΣ002, Α/Α ΟΠΣ : 2811), με την οποία καλείται ο ΕΔΣΝΑ ως τελικός δικαιούχος «για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος».

Η προηγούμενη αίτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή ΜΕΑ &ΜΕΒΑ στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής που είχε ήδη υποβληθεί στην προηγούμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποσύρθηκε με την υπ. αρ. 357/2018 ΑΕΕ, προκειμένου να υποβληθεί νέο αίτημα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ Αττικής.

Η ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραµµατικού, διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για το σύνολο των έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ΚΥΑ 136945/5.12.2003 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την ΚΥΑ 27081/2009 (ΦΕΚ 1350/Β/7.7.2009) Ανανέωσης (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) των περιβαλλοντικών όρων, το µε Α.Π. 170553/30.9.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ Ανανέωσης (παράταση της χρονικής ισχύος) των περιβαλλοντικών όρων και την με Α.Π. ΔΙΠΑ οικ. 153176/4-11-2015 Απόφαση Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ Τροποποίησης και ανανέωσης της χρονικής ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Στην υφιστάμενη ΑΕΠΟ του έργου η δυναμικότητα της ΜΕΑ είναι 127.500 tn/ετησίως και της ΜΕΒΑ 40.000 tn/ετησίως αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι με σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης της υφιστάμενης ΑΕΠΟ σε ότι αφορά στην αλλαγή της χάραξης (σε μικρό τμήμα) της οδού πρόσβασης, η οποία λόγω αρμοδιότητας έχει παραπεμφθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου έχει αποφασιστεί η Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σε συνδυασμό της ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης (άρθρο 27 ν.4412/2016), των κριτηρίων ανάθεσης (άρθρο 86 ν.4412/2016) και της διαδικασίας σύνταξης μελέτης δημοσίου έργου (σύμφωνα με τα άρθρα 27, 50 και 86 του ν.4412/2016).

Για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας και την γρήγορη υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης ο ΕΔΣΝΑ απέστειλε έγγραφο για ζήτησε σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΕΕ 366/2018), για ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων τεχνικού, νομικού, οικονομικού και συμβούλου οργάνωσης, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, μελέτη και εκτέλεση των έργων αυτών, έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περίπτωση (Άρθρο 128 του Ν. 4412/16).

Με το υπ. απ. Πρωτ. ΕΔΣΝΑ 11856/29-10-2018 έγγραφο το αρμόδιο Τμήμα μελετών γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου.
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την υποβοήθηση της υπηρεσίας στα εξής :

Επικαιροποίηση / συμπλήρωση των Τεχνικών Προμελετών της ΜΕΑ και της ΜΕΒΑ, ώστε να είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ και ενοποίησή τους σε μία Τεχνική Προμελέτη. Εκπόνηση γεωτεχνικής έκθεσης για τον χώρο κατασκευής των ΜΕΑ και ΜΕΒΑ.

Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας ΜΕΑ & ΜΕΒΑ σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016

Σύνταξη οιουδήποτε φακέλου αν και όταν απαιτηθεί σχετικά με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ του έργου (φάκελος Τροποποίησης ή φάκελος συμμόρφωσης)

Αποστολή και παρακολούθηση Τεχνικού Δελτίου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την πρόσκληση «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής» της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης τόσο Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης της κατασκευής του όσο και Αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Για το σκοπό αυτό σε συνέχεια της θετικής αυτής γνωμοδότησης, ο ΕΔΣΝΑ συνέταξε σχετική πρόσκληση και διεξήγαγε διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου.

Β. Προγραμματισμένες Υποδομές σε υψηλή ωρίμανση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας –

Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αττικής στο Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Κωδικός πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1. Το αίτημα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης.

Το αίτημα υποβλήθηκε δυνάμει σύμβασης συνεργασίας που είχε υπογραφεί μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Ύδρας και η οποία ύστερα από σχετική επιταγή του ΥΜΕΠΕΡΡΑΑ έγινε Προγραμματική Σύμβαση η οποία έχει ήδη καταρτιστεί και υπογραφεί.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων και δράσεων προς υλοποίηση από τον ΕΔΣΝΑ και το Δήμο Ύδρας με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Ύδρας. Ο Προϋπολογισμός του συνόλου των έργων ανέρχεται σε 6.400.000,00€.

Για τα προβλεπόμενα έργα έχει ήδη ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και δυνάμει αυτής έχει εκδοθεί Άδεια Αποκατάστασης του χώρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η οριστική μελέτη για την κατασκευή του χώρου θα επικαιροποιηθεί μετά την οριστική παύση λειτουργίας του.

Παράλληλα έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ και φάκελοι Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τα υπόλοιπα έργα, οι οποίοι απεστάλησαν στις συναρμόδιες υπηρεσίες προς γνωμοδότηση. Επ’αυτών οι συναρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποκριθεί θετικά, πλην της αρχαιολογίας η οποία δεν έχει αποκριθεί οριστικά.

– Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής –

Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής στο πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.654.019,04€.

Το πρόγραμμα αφορά στα ακόλουθα:

1. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς πρασίνων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ο εξοπλισμός αφορά σε τεμαχιστές κλαδιών – κορμών, φορτωτή τροφοδοσίας, οχήματα μεταφόρτωσης απορριμμάτων, προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων για την μεταφορά τεμαχισμένων υλικών. Θα συγκροτηθούν δυο κεντρικά συνεργεία κλαδοτεμαχιστών τα οποία θα είναι διαθέσιμα (βάσει προγράμματος) για την κάλυψη των αναγκών όλων των Δήμων της Περιφέρειας.

2. Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών κλαδοτεμαχιστών για τις ανάγκες των νησιωτικών Δήμων (εκτός Κυθήρων – Αντικυθήρων) ήτοι Αίγινα – Αγκίστρι, Σαλαμίνα, Πόρος – Τροιζηνία, Σπέτσες οι οποίοι θα παραχωρηθούν στους Δήμους κατά χρήση.

3. Προμήθεια εξοπλισμού για την συλλογή και μεταφορά Προδιαλεγμένων Οργανικών ήτοι κάδοι διαφόρων μεγεθών και απορριμματοφόρα με σύστημα πλύσης κάδων για την οργάνωση του δικτύου συλλογής – αποκομιδής και μεταφοράς Βιοαποβλήτων στη σχεδιαζόμενη ΜΕΒΑ Μαρκοπούλου.

4. Προμήθεια εξοπλισμού (κάδοι διαφόρων μεγεθών, απορριμματοφόρα με σύστημα πλύσης κάδων) για την οργάνωση του δικτύου συλλογής και μεταφοράς Βιοαποβλήτων των νησιωτικών Δήμων στους οποίους επίσης θα γίνει παραχώρηση κατά χρήση.

Ο ΕΔΣΝΑ μέσω των δυο κεντρικών συνεργείων που προαναφέρθηκαν, μετά τον τεμαχισμό των πράσινων αποβλήτων θα τα μεταφέρει στο ΕΜΑ Α. Λιοσίων ή/και στις διατιθέμενες – μελλοντικά ΜΕΒΑ (σε συμμόρφωση με τον κυρωμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής).

Πλέον των ανωτέρω, σημαντική δράση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση αλλά και η ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή τους.

– Λειτουργική Αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων –

Έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αττικής το οποίο βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ενώ η απαιτούμενη επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ της εγκατάστασης είναι στο στάδιο των γνωμοδοτήσεων .

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.284.870,80 € και αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΕΜΑΚ. Η ποσοτική αναβάθμιση περιλαμβάνει την επεξεργασία 350.000 tn συμμείκτων ΑΣΑ ετησίως και 100.000 tn/ετησίως βιοαποβλήτων (κλαδιών και καφέ κάδου).

Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΕΜΑ αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος προκειμένου το ΕΜΑ να αναβαθμισθεί τεχνολογικά και στοχεύουν στην:

• προσαρμογή και εκπλήρωση των στόχων του ΠΕΣΔΑ Αττικής,

• βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του ΕΜΑ.

• αυξημένη περιβαλλοντική προστασία (περαιτέρω μείωση εκπομπών σκόνης, οσμών, υγρών και αέριων αποβλήτων σε τμήματα του έργου).

Γ. Προγραμματισμένες Υποδομές σε τελική φάση

– Σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής –

Σε εφαρμογή ρητής προτεραιότητας που αναφέρεται στον ΠΕΣΔΑ, ο ΕΔΣΝΑ με την Τεχνική Βοήθεια Συμβούλου που πρόσφερε η ΕΥΔΕ ΠΕΠ Αττικής, εκπόνησε σχέδιο αξιοποίησης των Εξοφλημένων και Ανενεργών Λατομείων και Μεταλλείων της Αττικής προς την κατεύθυνση της εκεί εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων σε συνέργεια και συνδυασμό με την αναγκαία ούτως η άλλως και από το νόμο υποχρεωτική αποκατάσταση των ΕΑΛΜ.

Πρόκυψε ο γνωστός κατάλογος των 19 γεωγραφικών θέσεων ΕΑΛΜ τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν Μονάδες όπως ΜΕΑ, κεντρικές ΜΕΒΑ και ΧΥΤΥ.

Το σχέδιο έχει από τον Οκτώβριο 2017 αποσταλεί σε όλους τους Δήμους με έγγραφη πρόσκληση της Περιφερειάρχη για τυχόν συμπληρωματικές προτάσεις προκειμένου να εξευρεθούν και προσδιοριστούν τα κατάλληλα οικόπεδα για τις Δομές του Σχεδίου.

– Αποκατάσταση των λειτουργούντων Χ.Α.Δ.Α. –

Όλα τα έργα αποκαταστάσεων Χ.Α.Δ.Α. αρμοδιότητας Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έχουν ολοκληρωθεί τεχνικά. Συγκεκριμένα έχουν αποκατασταθεί και παρακολουθούνται περιβαλλοντικά οι ΧΑΔΑ :

Αγκιστρίου
Μεθάνων
Παλαιάς Φώκαιας
Καλάμου
Καλυβίων
Μεγάρων
Κερατέας
Σπετσών
Αυλώνα
Βαρνάβα

– Λειτουργία & Συντήρηση Υποδομών επεξεργασίας, διαχείρισης & τελικής διάθεσης ΑΣΑ 2ης Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής –

Είναι υπό ολοκλήρωση το έργο «Διαχείριση απορριμμάτων Κυθήρων και Αντικυθήρων» από την Περιφέρεια Αττικής µε κωδικό “MIS 505662” με τη µε αρ. 1473/30-04-2015 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Κυθήρων.

Σε συνέχεια αυτού είναι σήμερα σε διαδικασία οριστικοποίησης η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Κυθήρων με αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου καθώς και τη λειτουργία των ΧΥΤ Κυθήρων και Αντικυθήρων και της Μονάδας Κομποστοποίησης Κυθήρων.

– Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων –

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ενσωματώνοντας τις αρχές και τις κατευθύνσεις της 2008/98/ΕΚ Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα, θέτει στόχους-ορόσημα για το 2020 και περιλαμβάνει στη στρατηγική επίτευξής τους ως τον πλέον δόκιμο τρόπο συλλογής το σύστημα ΔσΠ, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων:

Καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο κατ΄ ελάχιστον 60% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής ως το 2020),

Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων, κατ΄ ελάχιστον 40% του συνολικού τους βάρους ως το 2020).

Ο ΕΔΣΝΑ έχει εκπονήσει και βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης, μελέτη με σκοπό την προμήθεια οχημάτων για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού της Δ/νσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ και την ανάπτυξη αντίστοιχων Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

Προμήθεια 60 απορριμματοφόρων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 m³ με σύστημα πλύσης κάδων,

Προμήθεια οχήματος με εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης τύπου γάντζου (πλαίσιο) (συμπεριλαμβανομένων των υπερκατασκευών-κιβωταμάξων) (3 οχήματα-8 κιβωτάμαξες) ,

Δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6 m³ (1 απορριμματοφόρο) ,

Προμήθεια 30 οχημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών .

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.324.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης 11.197.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Τα οχήματα περιστρεφόμενου τυμπάνου και της διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων θα παραχωρηθούν στους δήμους μέλη του ΕΔΣΝΑ για ενισχύσουν τα προγράμματα ΔσΠ.

Βέβαια, η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές προκλήσεις των ερχόμενων ετών:

Σε επίπεδο Δήμων και Τοπικών Σχεδίων η δημιουργία τουλάχιστον ενός Πράσινου Σημείου ανά Δήμο.
Σε κεντρικό επίπεδο οι υποδομές για τους νέους ΧΥΤ στην Αττική και τις ΜΕΑ που δεν έχουν εισέτι δρομολογηθεί.”

Ο Aν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ιωάννης Χουντής
Πολιτικός Μηχανικός